< Ajankohtaista
13.04.2018

Rakentamisen joustavoittamiseksi uudet periaatteet Sipoossa

Rakentamisen joustavoittamiseksi uudet periaatteet Sipoossa
Rakennus- ja ympäristövaliokunta on hyväksynyt kokouksessaan 12.4.2018 uudet periaatteet suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten valmistelemiseksi ja ratkaisemiseksi Sipoossa. Periaatteet on valmistellut ohjausryhmä rakentamisen joustavoittamiseksi.

Periaatteiden tavoitteena on muun muassa edelleen tukea kunnan kasvutavoitteita myös kylä- ja haja-asutusalueilla sekä edesauttaa kaavamääräysten tulkintaa hakijan kannalta mahdollisimman myönteisesti, lupamenettelyjen sujuvoittamista sekä asiakaslähtöistä neuvontaa.

- Olemme jälleen ottaneet uuden askelen kohti sallivampaa rakentamislinjaa. Rakentamisen sujuvoittaminen on keskiössä tällä valtuustokaudella ja paljon on vielä tehtävää. Nämä uudet periaatteet tukevat rakennusvalvonnassa käynnissä olevaa kehittämistyötä, toteaa kunnanvaltuuston sekä ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Vestman (kok).

Uusien periaatteiden mukaan luvan hakijan mahdollisuudet päättää rakennuksen sijoittumisesta kiinteistöllä paranevat, kunhan rakennus sijoittuu rakentamiseen soveltuvalle paikalle. Kiinteistön omistajilla on kyläalueilla ja vesi- ja viemäriverkoston piirissä hyvät edellytykset hyödyntää kaavan mitoituksen mukaisia rakennuspaikkoja. Sallittujen rakennuspaikkojen määrään on mahdollista hakea poikkeamispäätöstä kiinteistöön liittyvistä erityisistä syistä.

Sukupolvien välisen yhteisen asumisen tukemista edistetään. Sivuasunnon määritelmää selkiytetään. Viime vuosina Söderkullan ja Helsingin välisellä vyöhykkeellä on sovellettu kategorisesti kieltoa sivuasunnon rakentamiseen. Uudet periaatteet mahdollistavat sivuasunnon rakentamisen myös tällä vyöhykkeellä sivuasunnon edellytysten täyttyessä.

- Ohjausryhmän valmistelemat periaatteet ovat erittäin tärkeä työkalu valiokunnalle. Ne selkiyttävät päätöksentekoa ja edesauttavat lupien myöntämistä, sanoo rakennus- ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Kasper Nyberg (RKP).

Uusia valmisteluperiaatteita sovelletaan myös voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä sovellettaessa. Näin ollen uudesta rakennusjärjestyksestä tehty valitus ei vaikuta hyväksyttyjen periaatteiden käyttöönottoon.

Kunnanhallitus asetti 22.8.2017 ohjausryhmän rakentamisen joustavoittamiseksi. Ohjausryhmän tehtävänä on uuden rakennusjärjestyksen valmistelu sekä rakentamiseen ja kaavoittamiseen liittyvien muiden määräyksien tarkastelu. Ohjausryhmään kuuluvat Heikki Vestman (pj.), Kaj Lindqvist ja Kasper Nyberg, Clara Lindqvist, Tapio Virtanen, Sini-Pilvi Saarnio, Jari Hursti ja Juhani Rantala.

Mikä poikkeamispäätös?
Poikkeamispäätöstä tarvitaan, jos rakentamisessa halutaan poiketa kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai muista rakentamista koskevista säännöksistä.

Mikä suunnittelutarveratkaisu?
Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, jos halutaan rakentaa suunnittelutarvealueella. Yleensä suunnittelutarvealue on tiheähkön rakentamisen alue, jolla ei ole asemakaavaa. Jos tällaiselle alueelle halutaan rakentaa esimerkiksi uusi asuinrakennus tai muuttaa jo olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoitusta, täytyy hakea suunnittelutarveratkaisua.

Lisätiedot:
Rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, 040 191 6032, ulla-maija.upola@sipoo.fi
Ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Vestman, 040 507 0757, heikki.vestman@sipoo.fi

Kiinteistökohtainen neuvonta:
Lupavalmistelija Vesa Ruponen, 040 191 4235, vesa.ruponen@sipoo.fi


Viimeksi muokattu
13.04.2018