Palveluohjaus ja neuvonta

På svenskaPalveluohjaajaan voit olla yhteydessä, kun tarvitset neuvoa ikääntyneiden palveluista tai palveluasumisesta sekä jatkohoidon suunnittelussa. Palveluohjauksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida ikääntyneen palvelutarvetta sekä antaa neuvoja saatavilla olevista palveluista ja asumisesta. Jatkohoidon suunnittelu tehdään moniammatillisesti ja yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Tavoitteena on turvata Sipoon kunnan ikäihmisille turvallinen ja tarkoituksenmukainen hoito.

Palveluohjaajan vastaanotto

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta ikääntyneille suunnatusta toiminnasta, ikäihmisten palveluista, asumisesta, etuuksista jne. Palveluohjaaja voi avustaa myös hakukaavakkeiden täyttämisessä ja järjestää tarvittavia palveluita.

Treffi./Palvelutalo Elsie, Jussaksentie 18 J, maantaista torstaihin klo 9-11
Palvelutalo Linda, Amiraalintie 6, perjantaisin klo 9-11

 
Palveluohjaaja
Nina Weckman
09 2353 6690

Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kansaneläkelaitoksen (KELA) erityishoitotukea saavalla on oikeus seitsemän (7) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta saada palvelutarpeen arviointi. Määräaika koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä, mutta joiden palvelujen tarve on muuttunut.

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta.

Asiakas tai läheinen henkilö voivat olla yhteydessä palveluohjaajaan tai oman alueen kotihoidon sairaanhoitajiin tai kotihoidonohjaajiin. Yhteydenoton jälkeen tehdään kotikäynti palvelutarpeen arvioimiseksi jollei asia jo puhelimessa ratkea. Kotikäynnillä selvitetään henkilön toiveet palveluista ja kartoitetaan henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa kuinka mahdollistaa ja turvata kotona asuminen.

Arvioinnin perusteella tehdään päätös sosiaalipalveluiden myöntämisestä tai epäämisestä. Päätös voidaan antaa kirjallisesti, jos henkilö niin haluaa ja siihen voi hakea muutosta.

Palvelutarpeen arviointi on maksuton.

 

Iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittaminen

Kun huoli iäkkäästä henkilöstä ja hänen mahdollisesta avun tai tuen tarpeesta herää, ilmoitetaan hänestä

VIRKA-AIKANA

Ikääntyneiden palveluiden palveluohjaaja puh. 09 2353 6690

VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA kiireelliset ja välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoitukset

Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys 040 517 4194

 

Ilmoituksen iäkkään henkilön palveluntarpeesta voi tehdä yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöt, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, jos he ovat tehtävässään saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoitus on tehtävä viipymättä salassapitosäännösten estämättä.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 §25

Kun ilmoitus on saapunut, huolehditaan, että iäkkään henkilön palveluntarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä. (§15)

 

Viimeksi muokattu 13.03.2017