< Ajankohtaista
10.12.2018

Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2019

Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019–2021.

Valtuusto käsitteli vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaa tänään 10.12.2018. Lisäksi asiasta käytiin 12.11.2018 lähetekeskustelu, jossa tehtiin 19 kannatettua muutosehdotusta.

Valtuusto teki kunnanhallituksen alkuperäiseen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen muutoksia. Valtuusto päätti muun muassa lisätä elinkeinotoiminnan kehittämisen määrärahaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan määrärahaa korotettiin 200 000 eurolla muun ohella laadukkaan kotihoidon turvaamiseksi. Valtuusto päätti lisäksi aloittaa Nikkilän ja Söderkullan välisen kevyen liikenteen yhteyden suunnittelun varaamalla tälle määrärahan ensi vuodelle. Myös Söderkulla skolan ja Talman päiväkodin suunnittelua nopeutetaan.

Talousarvion mukaan vuoden 2019 tulos muodostuisi noin 0,1 miljoonaa euroa positiiviseksi. Myös vuosille 2020 ja 2021 ennakoidaan positiivista tulosta. Kunnallisveroprosentti pidetään ennallaan 19,25 prosentissa vuonna 2019.

- Valtuusto teki vastuullisia talousarviopäätöksiä jälleen hyvässä hengessä. Valtuutetut pitivät myös kiinni alkuvuonna kuntastrategiassa sovitusta, että palveluja kehitetään ilman kuntaveronkorotuksia. Kasvupaineiden keskelläkin kunnan tulee muistaa, että se on ensisijaisesti olemassa nykyisiä asukkaitaan varten, sanoo valtuuston puheenjohtaja Heikki Vestman.

Talousarvio vastaa lisääntyneeseen palveluntarpeeseen

Talousarvio vuodelle 2019 näkyy kuntalaisille laadukkaina palveluina, jotka vastaavat kuntalaisten lisääntyneisiin tarpeiseen. Palveluiden tarve kasvaa väestön kasvun myötä. Sipoo ei silti lisää kuntalaisten verotaakkaa vuonna 2019. Kunnallisvero pysyy ennallaan. Ainoastaan asemakaava-alueella rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti nousee 5,0 prosentista 6,0 prosenttiin.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa lisätään henkilöstöä neuvolatoimintaan ja ikäihmisten kotihoitoon, jotta voidaan vastata lisääntyviin tarpeisiin ja ikäihmisten määrän kasvamiseen. Myös ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoitoon ja omaishoitoon lisätään resursseja. Kehitysvammaiset pystyvät paremmin valitsemaan asumispalveluja.

Sekä varhaiskasvatuksen että opetuspalveluiden määrärahat kasvavat lisääntyvän lapsi- ja oppilasmäärän suhteessa. Laadun kehittämistä jatketaan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa muun muassa hankerahoitusten turvin. Koulujen ja päiväkotien tilojen riittävyys, toimivuus ja turvallisuus varmistetaan. Samalla niistä kehitetään monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Sivistyspalvelujen tiloja korjataan ja uudisrakennuksia otetaan käyttöön. Varhaiskasvatuksen käyttöön rakennetaan Nikkilän Sydämen päiväkoti, jossa järjestetään myös avoin päiväkotitoiminta. Sipoonlahden koulun laajennus- ja muutostyöt jatkuvat. Tämän lisäksi Talman uuden koulun suunnittelua jatketaan vuoden 2019 aikana ja Söderkulla skolan suunnittelu aloitetaan vuoden 2019 aikana.

Perinteisen toiminnan lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -yksikkö tiivistää yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Muun muassa harrastepassi otetaan käyttöön ja aloitetaan oppilaille suunnatun kulttuuripolun rakentaminen. Lisäksi Söderkullan uusittu urheilupuisto valmistuu ensi vuonna.

Sipoo ottaa käyttöön yhteisen asiakaspalvelun, joka mahdollistaa kuntalaiselle yhteyden kuntaan kaikissa asioissa. Yhteisestä asiakaspalvelusta saa toimintaohjeet asioinnin aloittamiseen ja tarvittaessa yhteyden asiantuntijaan.

Investointien pääpaino palvelurakentamisessa

Investointien määrä ensi vuonna on suuri ja pääpaino on palvelurakentamisessa. Lisäksi investoidaan infrastruktuurin rakentamiseen. Esimerkiksi Nikkilän keskustan katu-urakat valmistuvat. Söderkullassa valmistuvat Työpaikkakatu, Lidlin liittymä, Kalliomäen kaava-alueen katujen maanrakennustyöt sekä Nikkilässä Martinkyläntien kiertoliittymä ja liityntäpysäköinti. Lisäksi Nikkilän ja Nikinmäen välinen kevyen liikenteen väylä otetaan käyttöön vuonna 2019.

Sekä rakennusvalvonnan lupaprosessia että katu- ja viheralueiden hoitoa kehitetään nopeammaksi, laadukkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Tekniikka ja ympäristöpalveluissa henkilöstön työpanosta suunnataan myös siihen, että Sipoon valtuustokauden tavoitteita saadaan edistettyä. Esimerkiksi Keravan ja Nikkilän välisen henkilöjunaliikenteen ratkaisua ajetaan voimakkaasti eteenpäin.

Tonttitarjontaa monipuolistetaan

Kaavoituksella tavoitellaan hyvää kaavavarantoa ja monipuolista tonttitarjontaa. Vuonna 2019 valmistuvat esimerkiksi Talmaan suunnitellun asumispainotteisen alueen asemakaava 1 600–2 000 asukkaalle ja Massbyn Danielsbackan luonnonläheisen omakotialueen ensimmäisen vaiheen kaava. Lisäksi ensi vuonna valmistuu Söderkullan kartanon pohjoispuoleisen asuinalueen kaava, joka mahdollistaa omakotitonttien ja kerrostalotonttien myynnin lähivuosina jokimaisemasta.

Vuonna 2019 aloitetaan koko Sipoon yleiskaavan uudistaminen. Lisäksi useiden osayleiskaavojen ehdotusvaiheita tai luonnosvaiheita tulee nähtäville esimerkiksi Pohjois-Paippisten osayleiskaava ja Sibbesborgin osayleiskaava.

Liikennesuunnittelussa laaditaan Sipoon pysäköintilinjauksia muun muassa saadun asukaspalautteen pohjalta.

Elinkeinopalveluissa yritysalueiden ja -tonttien markkinointia parannetaan ottamalla käyttöön Yritysportaali. Tänä vuonna aloittanut Yritystiimi palvelee edelleen yrittäjiä ja kehittää palveluaan. Lisäksi käyttöön otetaan esimerkiksi Yrityskohtaamo, joka on tila kunnan ja yritysten yhteistyölle. Matkailupuolella tehdään metsä- ja saaristoaiheisia matkailutuotteita yhteistyössä muun muassa yrittäjien kanssa.

Tutustu talousarvioon

Talousarvio lisätään kunnan nettisivuilla Talous ja taksat -sivulle sen jälkeen kun, talousarvioon on tehty valtuuston päättämät muutokset.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen. Voit katsoa kokouksia tästä linkistä.


Viimeksi muokattu
10.12.2018