Invånarinitiativ

Suomeksi

Om initiativrätten stipuleras i 28 § i kommunallagen. Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Kommunen ska informera initiativtagarna om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Dessutom ska fullmäktige minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Invånarinitiativet lämnas in till kommunen per post, personligen eller elektroniskt. Ett elektroniskt initiativ kan formuleras och lämnas in antingen via tjänsten Invånarinitiativ.fi eller per e-post.

Ett invånarinitiativ har vanligen formen av ett åtgärdsförslag där det föreslås förbättringar i ett visst ärende och ofta strävas det också efter att främja en viss bredare grupps intressen. Därför ska invånarinitiativ inte blandas ihop med respons eller ansökan.

Ett vanligt invånarinitiativ kan läggas fram av en enskild kommunmedlem eller flera kommunmedlemmar tillsammans. Enligt kommunallagen är alla kommuninvånare samt de som äger eller besitter fast egendom i kommunen medlemmar av kommunen. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar.

Om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare lägger fram ett initiativ i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet, ska frågan tas upp till fullmäktigebehandling inom sex månader.

Enligt 31 § i kommunallagen kan minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare ta initiativet till en rådgivande folkomröstning om en viss fråga. Då skall fullmäktige skall utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet skall ordnas.

 

Länk till webbtjänsten Invånarinitiativ.fi

 

Senast ändrat 01.08.2017