< Ajankohtaista
20.12.2011

Tarkistettu kaavaluonnos kuntien käsittelyyn alkuvuodesta

Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan luonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä keväällä 2011. Niistä saatiin runsaasti mielipiteitä ja kannanottoja, joiden pohjalta suunnitelmia on tarkistettu. Työ jatkuu edelleen ja tavoitteena on, että tarkistettu yleiskaavaluonnos tulee Helsingin, Sipoon ja Vantaan päätöksentekijöiden käsiteltäväksi alkuvuodesta 2012.

Tarkistettu kaavaluonnos tulee sisältämään viisi eri vaihtoehtoa, joista yhtä Östersundom-toimikunta tulee esittämään yleiskaavaehdotuksen pohjaksi. Työstettävät vaihtoehdot ovat:

  1. Kuusi metroasemaa
  2. Viisi metroasemaa
  3. Neljä metroasemaa (luontojärjestöjen varjokaava)
  4. Pikaraitiotiet
  5. Pikaraitiotiet ja taajamajuna

Eri vaihtoehtojen vaikutuksia tullaan tarkastelemaan vertailu- ja arviointiraportissa. Kaavaehdotuksen pohjaksi esitettävän vaihtoehdon vaikutuksia arvioidaan yksityiskohtaisemmin. Liikennejärjestelmien vaihtoehtojen vertailu on tilattu konsulttityönä Straficalta. Yleiskaavaluonnoksen mielipiteet ja kannanotot vastauksineen kootaan vuorovaikutusraporttiin.

Natura-arvioinnin laatiminen on aloitettu elokuussa 2011 nähtävillä olleen yleiskaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston pohjalta. Arviointityö ja yleiskaavan valmistelu etenevät rinnakkain. Suunnitelmia muokataan alustavien arviointitulosten perusteella ja Natura-arviointia tarkennetaan kaavan seuraavien vaiheiden aineistojen pohjalta. Arvioinnin laatii FCG Oy.

Tarkistetun yleiskaavaluonnoksen aineistot valmistuvat käsittelyä varten ja ne julkaistaan verkossa, kun asia on ensimmäisen kunnanhallituksen esityslistalla. Tarkat esittelyaikataulut vuodelle 2012 eivät ole vielä vahvistuneet.

Östersundom-toimikunnan tulee hyväksyä tarkistettu kaavaluonnos jatkosuunnittelun pohjaksi sen jälkeen kun Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntien hallitukset ovat puoltaneet luonnoksen hyväksymistä. Päätöksentekijöiltä saadaan myös eväitä jatkosuunnitteluun.

Kaavaluonnoksen aineistojen ohella valmistellaan selvityksiä pienyritysten toimintamahdollisuuksista, aurinkoenergiasta ja hulevesistä. Lisäksi työn alla ovat suunnitelmat muun muassa vesialueiden kunnostamisesta, yhteiskäyttötunnelista ja kallioresursseista.

Ehdotusvaiheeseen vuoden 2012 aikana

Hyväksytyn tarkistetun kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka tulee nähtäville muistutuksia ja lausuntoja varten. Kaavaehdotus käy läpi hallitus- ja valtuustokäsittelyt kaikissa kolmessa kunnassa. Kunkin kunnan valtuuston tulee puoltaa kaavaehdotusta oman alueensa osalta. Ehdotuksen hyväksyy Östersundom-toimikunta. Yleiskaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2012 lopulla.


Viimeksi muokattu
20.12.2011