< Ajankohtaista
31.01.2014

Kuntapalvelut ja niiden rahoitus Itä-Uudellamaalla tulevaisuudessa?

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitykseen liittyvän talousanalyysin alustavat tiedot ovat valmistuneet. Kokonaisuudessaan raportti valmistuu maaliskuussa, ja se julkaistaan yhdistymisselvityksen internetsivustolla. Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä keskusteli eilen kokouksessaan kuntien taloudesta ja tulevaisuudennäkymistä.

Talousselvityksessä tarkastellaan, kuinka kuntien tilanne kehittyisi vuoteen 2020 mennessä, jos ne pysyisivät itsenäisinä kuntina. Lisäksi kuntien taloutta vertaillaan monipuolisesti toisiinsa, jotta päättäjät saisivat tietää selvityskumppaneidensa taloudellisen tilan mahdollisimman luotettavasti. Selvityksen on tehnyt hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä, joka on yksi kuntatalouden johtavista asiantuntijoista Suomessa.

Selvitys toteaa, että kaikilla selvityksessä mukana olevilla kunnilla on tarvetta sopeuttaa toimintaansa lähivuosina, jotta kohtuuttomilta tuntuvilta veronkorotuksilta säästyttäisiin. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta vaikuttaa alueen eri kuntien talouteen jo lyhyellä tähtäimellä. Porvoon, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän ja Sipoon tulevat valtionosuudet todennäköisesti laskevat vaihteluvälin ollessa – 7 euroa/ asukas (Sipoo) – 204 euroa/ asukas (Lapinjärvi). Askolan valtionosuudet kasvavat 17 euroa/ asukas ja Pornaisten 189 euroa/ asukas.  Alueen väestönkasvu on keskimäärin noin 0,6 prosentin luokkaa, mutta alueella asuu myös paljon ikääntyvää väestöä. Jos kunnat jatkavat nykyisellä palvelurakenteella ja -tasolla vuoteen 2020 saakka, tulee kuntien tasapainotustarve kasvamaan jopa noin 60 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron korotuspaine kunnittain 

Taulukko 1.  Kuvaa jo vuonna 2009 alkaneesta verorahoituksen tason alenemasta, valtionosuusleikkauksista ja -muutoksesta johtuvaa veroprosentin korotuspainetta. 

 

Kunta

Veroprosenttiyksikköä

Askola

2,7

Lapinjärvi

4,4

Loviisa

4,2

Myrskylä

3,7

Pornainen

2,0

Porvoo

3,2

Sipoo

2,3

 

Taulukko 2. Kuvaa veroprosentin kokonaisnousupainetta vuoteen 2020. Nousupaineeseen vaikuttavat mm. verorahoituksen muutokset, Ikääntyminen ja muu menojen ja tulojen kasvun epätasapaino.

 

Kunta

Veroprosenttiyksikköä

Tuloveroprosentit 2013

-> 2020

Askola

4,28

20,25 -> 24,53

Lapinjärvi

4,52

20,50 -> 25,05

Loviisa

4,55

19,75 -> 24,30

Myrskylä

6,50

21,00 -> 27,50

Pornainen

4,22

20,00 -> 24,22

Porvoo

2,77

19,25-> 22,02

Sipoo

4,26

19,25 -> 23,51

Kunnat yhdistettynä

3,56

 

 

Yhdistymisselvityksen yksi peruslähtökohta on uusien toimintatapojen löytäminen ja rakenteiden muuttaminen kunnissa erikseen tai mahdollisessa uudessa kunnassa, jotta veronkorotukset olisivat mahdollisimman pienet, kustannusten kasvua pystyttäisiin hillitsemään ja samalla takaamaan hyvälaatuiset palvelut kuntalaisille.

Yhdistymisselvityksen palveluverkkoselvityksessä tietojen kokoaminen jatkuu vielä. Palveluverkkoja on jo karsittu Askolassa, Myrskylässä, Porvoossa ja Loviisassa. Myös muissa kunnissa on tehty suunnitelmia menojen kasvun hillitsemiseksi lähivuosina. Niiden toteuttaminen on kuitenkin sekä hidasta että monimutkaista. Alueen kuntien käyttötalouden suurimmaksi riskiksi nousee kaikkien Suomen kuntien tavoin sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavat menot yhdistettynä koko kansantaloudellisen tilanteen heikkoon kehitykseen, mikä johtaa taloustilanteen kurjistumiseen.

Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 6.3.2014.

Lisätietoja: ohjausryhmän kokouksen puheenjohtaja Ulla Onnila, puh. 050 490 9623, ulla.onnila@kolumbus.fi,  johtoryhmän puheenjohtaja Esko Rautiainen, puh. 040 821 1045, esko.rautiainen@askola.fi ja talousselvityksen johtava asiantuntija Eero Laesterä, puh. 0400 735 772, eero@perlacon.fi

31.1.2014

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitys/

Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo ja Sipoo


Viimeksi muokattu
31.01.2014