< Ajankohtaista
21.02.2019

Sipoon uudistettu rakennusjärjestys voimaan maaliskuun alusta

Sipoon uudistettu rakennusjärjestys voimaan maaliskuun alusta
Rakentamista ohjaavat periaatteet ja määräykset Sipoossa muuttuvat 1.3.2019 alkaen rakennusjärjestyksen osalta. Rakennusjärjestyksen uusimisen keskeisenä tavoitteena on ollut rakentamista koskevien määräysten keventäminen sekä toimenpiteiden luvanvaraisuuden vähentäminen.

Esimerkiksi rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa asemakaava-alueiden ulkopuolella on laskettu 5000 neliömetristä 3000 neliömetriin viemäriverkoston ulkopuolella. Myös vaatimus suunnittelutarveratkaisusta poistuu alueilla, joilla laki tai kaava ei tätä vaadi.

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä on helpotettu muun muassa vapauttamalla aurinkopaneelien ja -keräimien rakentaminen muiden kuin suojeltujen rakennusten ja alueiden osalta. Lisäksi rakennusjärjestyksessä on selkeytetty lämpökaivojen toteuttamista sekä helpotettu katetun terassin tai parvekkeen lasittamista. Useiden vähäisten toimenpiteiden luvanvaraisuutta on selkeytetty.

Sivuasuntoja ei rakennusjärjestyksen pohjalta pääse rakentamaan; tämän asian osalta Sipoon kunnanhallitus on hakenut valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sallivien yleiskaavamääräysten pohjalta sivuasuntojen rakentaminen on kuitenkin osalla alueita mahdollista.

Voit tutustua tarkemmin uusittuun rakennusjärjestykseen kunnan verkkosivuilla tästä linkistä.

Rakentamisen ohjauksella halutaan auttaa toimivan ja viihtyisän asuin-, elinkeino- ja vapaa-ajan ympäristön rakentumista ja ylläpitoa. Samanaikaisesti tavoitteena on arvokkaiden maisema-alueiden, perinteisen rakennuskannan sekä olemassa olevan luonnon huomioon ottaminen, sillä rakentaminen muuttaa ympäristöä pitkäaikaisesti.


Mikä rakennusjärjestys?

Rakennusjärjestys ohjaa Sipoossa tapahtuvaa rakentamista oikeusvaikutteisten kaavojen, lakien ja muiden säännösten ja määräysten lisäksi. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät pääasiassa yleispiirteisiä kaavoja ja antavat ratkaisuperusteet kaavoittamattomien haja-asutusalueiden rakentamisen määrälle ja tavalle.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea muun muassa rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, aitoja, terassin lasittamista, sivuasuntoja sekä maiseman ja luonnonympäristön huomioon ottamista. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos yleiskaavassa tai asemakaavassa on määrätty toisin.


Viimeksi muokattu
21.02.2019