< Ajankohtaista
08.05.2019

Sipoon vesiliikuntaselvitys on valmistunut

Sipoon kunnan teettämä vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysi on valmistunut. Vesiliikuntaselvityksessä on tarkasteltu vesiliikuntapalveluiden tarpeita ja eri vaihtoehtoja vesiliikunnan kehittämiseksi, kuten uimahallin rakentamista. Kunnanhallitus on pyytänyt selvitykseen lausuntoja ennen kuin kunnanhallitus käsittelee asiaa uudelleen.

Selvityksessä on tarkasteltu eri vaihtoehtoja Sipoon vesiliikuntapalveluiden kehittämiselle ja niiden vaikutusten arviointia sekä nopean toteuttamisaikataulun että myöhäisemmän toteuttamisaikataulun mukaisesti. Selvitetyt vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • Vesiliikuntapalveluiden kehittäminen ilman uimalaitosta
  • Nikkilään rakennettava "perusuimahalli" (mm. 25 metrin uintiallas)
  • Nikkilään rakennettava "laajan palvelutason uimahalli" (mm. 50 metrin uintiallas)
  • Kaksi uimalaitosta (uimahalli Nikkilässä +maauimala merellä Etelä-Sipoossa)

Vesiliikunnan kehittäminen ilman uimalaitosta on mahdollista hyödyntäen mm. luonnonvesiä paremmin. Yhtenä mahdollisuutena on myös tarjota kuntalaisille mahdollisuutta hankkia vesiliikuntapalveluita naapuripaikkakuntien uimahalleista uintisetelillä. Tällaista käytäntöä ei vielä Suomessa ole.

Selvityksen mukaan parhaat sijainnit uimalaitoksille Sipoossa olisivat Nikkilä ja Söderkulla. Jos rakennettaisiin yksi uimahalli, selvityksen mukaan Nikkilä olisi sille saavutettavampi sijainti sipoolaisten kannalta kuin Söderkulla. Selvityksessä on tutkittu muun muassa eri vaihtoehtojen kävijämääriä vesiliikuntapalveluissa, kustannuksia ja vaikutuksia kuntalaisten liikkumiseen ja vesiliikuntapalveluiden saatavuuteen sekä ympäristöön.

Lipputulot eivät kattaisi menoja

Selvityksen mukaan uimalaitoksista edullisin vaihtoehto kunnalle olisi niin sanottu "perusuimahalli". Kallein vaihtoehto olisi "laajan palvelutason uimahalli". Laskelmien perusteella lipputulot eivät riittäisi kattamaan uimalaitosten toiminnasta aiheutuvia menoja, joten kunta joutuisi vuosittain avustamaan uimahallin toimintaa. Halvimmassa perusuimahallivaihtoehdossa kunnan lisääntyvä kustannus on ensimmäisinä toimintavuosina noin miljoona euroa vuodessa. Tulevaisuudessa kustannukset kunnalle vähenee käytön lisääntyessä ja uimahallin pääoman pienetessä korkokustannusten vähentyessä.

Selvityksen mukaan nopealla aikataululla tehtävät investoinnit vesiliikuntapalveluihin tulisivat kunnalle suhteellisesti kalliimmiksi kuin myöhäisemmät investoinnit, koska mm. uimalaitoksien kävijämäärät ja käyttöaste kasvaisivat tulevaisuudessa Sipoon väestönkasvun myötä. Kun uimalaitoksen käyttöaste on suurempi, kunnalle aiheutuu vähemmän kustannuksia.

Uimalaitokset vaatisivat myös lisää henkilökuntaa ja rakennusinvestoinnin. Eri vaihtoehtojen investointikustannukset vaihtelevat yli 11 miljoonasta vajaaseen 20 miljoonaan euroon.

Ympäristöön uimalaitokset vaikuttaisivat selvityksen mukaan lähinnä energiankulutuksen lisääntymisen kautta.

Lisäisi kuntalaisten liikunnan määrää

Asukkaiden kannalta Nikkilään rakennettava uimahalli lyhentäisi keskimääräistä etäisyyttä lähimpään uimahalliin 13,5 kilometristä 8,2 kilometriin. Kahden uimalaitoksen vaihtoehdossa keskimääräinen etäisyys putoaisi 4,4 kilometriin.

Kaikki uimalaitosvaihtoehdot mahdollistaisivat ohjatun vesiliikunnan määrän lisäämisen ja koululaisten uimaopetuskertojen lisäämisen. Uimahallin arvioidaan myös lisäävän kuntalaisten liikunnan määrää, mutta ei välttämättä samassa suhteessa liikuntaa harrastavien määrää, sillä osa vesiliikuntaa harrastavista harrastaa muutenkin liikuntaa. Uimahalli saattaisi kuitenkin innostaa sellaisia henkilöitä liikkumaan, jotka eivät aiemmin ole liikkuneet.

Voit tutustua selvitykseen tarkemmin tästä linkistä (pdf).

Kunnanhallitus on pyytänyt (7.5.2019) selvitykseen lausuntoa vapaa-ajan jaostolta, sivistysvaliokunnalta, tekniseltä valiokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalta syyskuun loppuun mennessä. Lausuntoa on pyydetty selvityksestä, Sipoon vesiliikunnan kehittämisen vaihtoehdon valinnasta ja toteutuksen aikataulusta.


Viimeksi muokattu
08.05.2019
tagit: liikunta