N 40 Jokilaakso

Asemakaava

På svenska

Suunnittelualue

Suunnittelualue on Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti yksi Nikkilän taajaman merkittävimmistä kasvualueista, jota on tarkoitus kehittää asumispainotteisena keskustatoimintojen alueena.

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla

Jokilaakson alue (noin 32 ha) sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän itäosassa, aivan taajamakeskuksen tuntumassa. Nykyisin pääosin viljelyksessä oleva alue on osa Sipoonjokilaaksoa, joka muodostaa maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden ja on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Jokilaakson alue on yksi Nikkilän taajamakeskuksen merkittävimmistä kasvualueista, jota on tarkoitus kehittää asumispainotteisena keskustatoimintojen alueena.

Alue rajautuu länsiosiltaan maiseman perusrungon muodostamaan Sipoonjokeen ja osittain Nikkilän liikenneverkon rungon osana toimivaan Pornaistentiehen. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Kerava–Porvoo-rataan ja idässä Laaksosuontien asemakaavoittamattomaan omakotitaloalueeseen. Etelässä alue rajautuu maisemassa vielä nähtävissä olevaan historialliseen Kuninkaantiehen (nykyisin Uudensillantie) sekä Sipoonjokilaakson alavaa peltoaluetta osaltaan rajaavaan, metsäisellä kumpareella sijaitsevaan Nikkilän entiseen sairaala-alueeseen (Itäinen Jokipuisto). 1910–1940-luvuilla rakennettu sairaala-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin.

Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee maisemallisesti Itäisen Jokipuiston asuinalueeseen liittyvä Tallbackan asuinmäki, jota Nikkiläntie halkoo. Nikkiläntie on yksi taajaman pääteistä ja osa keskustan liikenneverkon runkoa. Tallbackan tilalla on luokiteltu olevan rakennushistoriallisten arvojen lisäksi paikallishistoriallisia ja maisemallisia arvoja.

Animaatio Sipoon Jokilaakson alueesta (mp4)

Yhteystiedot

Kaavoituskoordinaattori Suvi Kaski
suvi.kaski@sipoo.fi
puh. 040 191 6082

Asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen
jarkko.lyytinen@sipoo.fi
puh. 050 409 3957

Voimaantulo

Jokilaakson asemakaava astui voimaan 29.10.2015.
Kuulutus lainvoimasta 29.10.2015 (pdf)

Hyväksymisvaihe

Valtuusto hyväksyi asemakaavan 7.9.2015 § 55.

Kuulutus lainvomasta 10.9.2015

Asemakaavakartta (pdf)
Merkinnät ja määräykset (pdf)

Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)

Tallbackan arkeologinen tutkimus

Jokilaakson asemakaavatyötä viivästyttänyt kivikautisen asuinpaikan (Tallbacka 1) arkeologinen tutkimus on valmistunut.  Alueelta löytyi Suomen oloissa suhteellisen harvinainen nuorakeraamiseen aikaan (n. 2500 - 2000 eKr.) ajoittuva asuinpaikka.

Tutkimus tehtiin nk. totaalitutkimuksina eli kaikki todetut merkit muinaisjäännöksestä tutkittiin ja poistettiin paikalta. Museovirasto totesi lausunnossaan, että tämän myötä kohde poistetaan muinaisjäännösrekisteristä, eikä alueen kaavoitukselle ja rakentamiselle enää ole muinaismuistolain asettamaa estettä.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus ja rakentamistapaohjeet oli nähtävillä 3.4.-7.5.2014.

Kuulutus 3.4.2014

Kaavakartta A0
Kaavamerkinnät ja -määräykset

Selostus (pdf, 12 Mt)
Selostuksen liitteet:
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Liite 3. Kaavaluonnoksen vastineraportti
Liite 4. Kaavakartta A3
Liite 5. Kaavamerkinnät ja -määräykset
Liite 6. Kaavaluonnoksen havainnekuva
Liite 7. Asemakaavan seurantalomake

Rakentamistapaohjeet (pdf, 23 Mt)

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 12.8.-9.9.2013.

Kuulutus 8.8.2013

Kaavakartta (pdf, 1,7 Mt)
Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf)

Selostus (pdf, 16 Mt)
Selostuksen liitteet (pdf, 4,4 Mt)

Aloitusvaihe

Jokilaakson asemakaavatyö kuulutettiin vireille 30.8.2012.

Kaavatyötä koskien on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osalliset voivat osallistua ja vaikuttaa asemakaavan laadintaan sekä miten asemakaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Lisäksi siinä esitetään pääpiirteittäin kaavatyön tarkoitus, tavoitteet ja lähtötilanne sekä kaavan laadinnan eri työvaiheet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Ideakilpailu

Alueen kehittämisen tueksi ja pohjaksi järjestettiin syksyllä 2011 (15.9.-16.12.2011) ideakilpailu. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon valittiin seuraavat viisi toimistoa ilmoittautumismenettelyn ja arvonnan kautta:

Kilpailuehdotukset

Kilpailun tulokset julkistettiin palkintotilaisuudessa maanantaina 2.4.2012. Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen Aarrekartta, tekijänä Arkkitehtitoimisto AJAK Oy.

Tutustu kilpailuehdotuksiin:

Palkintolautakunta ja asiantuntijat

Palkintolautakuntaan kuuluivat kilpailun järjestäjän nimeäminä:

  • maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, arkkitehti SAFA, puheenjohtaja
  • kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen, arkkitehti SAFA
  • kaavoitusjaoston puheenjohtaja Juhani Rantala
  • kunnanhallituksen jäsen Kaj Lindqvist
  • valtuuston II varapuheenjohtaja Kjell Grönqvist
  • sopimusalueen maanomistaja Kaj Hedvall, DI

Kilpailijoiden nimeämänä asiantuntijajäsenenä:

  • Mikko Rusanen, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunnan sihteerinä toimi kaavoittaja FM Suvi Kaski.

Palkintolautakunnan tukena toimi ulkopuolisina asiantuntijoina seuraavat henkilöt:

  • Eko- ja energiatehokkuus: arkkitehti Kimmo Lylykangas, Aalto yliopisto
  • Liikenne: liikennesuunnittelija DI Eva Lodenius, Sipoon kunta

Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistuneet päätöksentekoon eikä heillä ollut oikeutta osallistua kilpailuun.

Yleisöarviointi

Ennen palkintolautakunnan päätöksentekoa kilpailuehdotukset asetettiin julkisesti nähtäville kilpailun verkkosivuille sekä Nikkilän kirjastoon, jossa ne olivat yleisön arvioitavina. Yleisöltä saadusta palautteesta tehtiin yhteenvetoraportti, joka toimitettiin tuomariston jäsenille arvioinnin tueksi.

Selvitykset ja suunnitelmat

Liikenne

Viheraluesuunnitelma

Maisema-arkkitehtiylioppilas Anni Vainio on tehnyt kesän 2012 aikana Jokilaakson aluetta koskevan viheraluesuunnitelman "Aarrelaakso". Suunnitelmaa käytetään alueen suunnittelun ja toteutuksen tukena ja pohjana.

Ympäristön ominaisuudet

Rakennettu ympäristö

 

Vanhat sivut https://www.sipoo.fi/index.php?mid=4279

Viimeksi muokattu 18.03.2020