G 19 Östersundomin yhteinen yleiskaava

 

Tarkoituksena on laatia Helsinkiin liitetylle alueelle sekä siihen läheisesti liittyville Vantaan Länsisalmen sekä osille Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosia sekä Sipoon Granön ja Majvikin alueille näiden kolmen kunnan yhteinen yleiskaava. På svenska

Tärkeitä seikkoja yleiskaavassa ovat asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja muiden toimintojen määrä ja laatu ja niiden liittyminen ympäröiviin alueisiin. Myös laajempaa aluetta koskevan liikennejärjestelmän tarkastelu on työssä oleellista, koska kysymyksessä on etelärannikon kasvukäytävään liittyvän kokonaisuuden osa.

Suunnittelualue käsittää useita alueellisia kokonaisuuksia. Helsinkiin liitetty alue on jaettu viideksi kaupunginosaksi. Lisäksi Vantaan kaakkoiskulma sekä Sipoon Granö ja Majvik muodostavat omat alueensa. Sekä Majvikin että Granön väestön mitoitus tullaan tutkimaan kaavatyön yhteydessä. Kullekin alueelle suunnitellaan omanlaisiaan aluerakenteellisia ja teknisiä ratkaisuja.

Kuntien osallistuminen yhteiseen yleiskaavaan edellyttää kunkin kunnan päätöstä kaavaan osallistumisesta. Sipoo päätti osallistumisestaan ja omalta osaltaan yhteiseen yleiskaavaan kuuluvan alueen laajuudesta syksyllä 2010.

Katso Östersundomin yhteisen yleiskaavan kotisivuja:
http://yhteinenostersundom.fi/

 

Yhteyshenkilö

Sipoon osalta: kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
+358 50 409 3957
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan 29.11.2019

Helsingin hallinto-oikeus antoi 29. marraskuuta päätöksensä sekä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen osalta että Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavan osalta. Kaavoista oli valitettu. Maakuntakaava jää hallinto-oikeuden päätöksen mukaan voimaan, mutta hallinto-oikeus kumoaa Östersundom-toimikunnan yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen. Tiedote hallinto-oikeuden hylkäämispäätöksestä.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että yleiskaavaan liittyvää Natura-arviointia ei voida kaikilta osin pitää asianmukaisena. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että yleiskaavassa osoitetun Sipoonkorven ja Mustavuoren välisen viheryhteyden sijainti ja laajuus poikkeaa maakuntakaavasta, eikä maakuntakaavassa osoitettua itä-länsisuuntaista viheryhteyttä ole lainkaan osoitettu yleiskaavassa. Tämä poikkeaa Östersundomin maakuntakaavassa osoitetusta ratkaisusta, joka on selvityksenä otettu huomioon arvioitaessa yleiskaavaratkaisun lainmukaisuutta.

Östersundom-toimikunta on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä

9.6.2020

Helsingin, Vantaan ja Sipoon valmistelema Östersundomin yhteinen yleiskaava hyväksyttiin vuonna 2018. Helsingin hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan 29.11.2019. Östersundom-toimikunta on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Myös Uudenmaan liiton valmistelemasta Östersundomin maakuntakaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Aiemmat vaiheet:

Östersundomin yleiskaava eteni päätöksentekoon

Östersundomin yleiskaava eteni päätöksentekoon. Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistyöllä on saatu aikaan hyvä, toteuttamiskelpoinen ja keskeiset tavoitteet täyttävä ratkaisu, joka avaa koko metropolialueelle uuden kasvukäytävän rannikkoa pitkin itään.

Sipoon valtuusto päätti 8.10.2018 puoltaa  9.12.2014 päivätyn ja 15.12.2017 sekä 19.6.2018 muutetun Östersundomin yhteisen yleiskaavan kaavaehdotuksen nro 12320 hyväksymistäVihreä valtuustoryhmä jätti erävän mielipiteen: pöytäkirjanote tässä.

Östersundom -toimikunta teki 11.12.2018 hyväksymispäätöksen

Östersundom-toimikunta päätti hyväksyä Östersundomin yhteisen yleiskaavan kokouksessaan 11.12.2018. Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Kuntien sopimuksen mukaan toimikunta voi tehdä varsinaisen hyväksymispäätöksen, kun kunnanvaltuustot ovat puoltaneet kaavan hyväksymistä. Östersundom-toimikunnan kaavan hyväksymiskokouksen pöytäkirja.

Östersundomin maakuntakaavaa on valmisteltu rinnan yleiskaavan kanssa, ja maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 12.6.2018. Östersundomin maakuntakaava ei kuitenkaan ole tullut voimaan, ja näin ollen alueella on voimassa vanhoja maakuntakaavoja, jotka eivät vastaa Östersundomin maakuntakaavaa ja yleiskaavaa. Kuntien yhteinen yleiskaava voidaan perustellusta syystä laatia voimassa olevasta maakuntakaavasta poiketen. Poikkeaminen on perusteltua, koska Östersundomin alueella voimassa olevat maakuntakaavat eivät vastaa maakuntakaavoituksen nykyisiä tavoitteita.

Yleiskaava mahdollistaa 80 000 – 100 000 asukkaan ja 30 000 uuden työpaikan sijoittumisen Östersundomiin. Metropolialueen laajeneminen itään edellyttää seudullista yhteistyötä maankäytön ja liikenteen ratkaisujen yhteensovittamiseksi. Östersundomin joukkoliikenne perustuu metroon, ja metron rakentaminen on edellytys koko yleiskaavan toteutumiselle.

Helsingin seudun yhteistyönä tehtävässä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019-suunnitelmassa kerrotaan, miten seutua kehitetään vuosina 2019-2050. Suunnitelmaluonnoksessa Itämetro Mellunmäki – Majvik on ajoitettu vuoden 2030 jälkeen toteutettaviin hankkeisiin.

Östersundom-toimikunta kokoontui 10.4.2018

Östersundom-toimikunta antoi lausunnon Uusimaa 2050 kaavan valmisteluaineistosta.

Ehdotusvaihe

Muutettu Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus oli  nähtävillä 11.1. – 9.2.2018

Östersundom-toimikunta päätti 15.12.2017 asettaa Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta, pdf

Katso muutettua kaavaehdotusta.

Ehdotus oli nähtävillä 11.1. – 9.2.2018, jolloin siitä saattoi jättää muistutuksen. Asukastilaisuudet järjestettiin Sakarinmäen koululla tiistaina 16.1. klo 17–19 ja torstaina 25.1. klo 17–19. Ensimmäisessä tilaisuudessa paikalla oli Helsingin ja Vantaan suunnittelijat, jälkimmäisessä tilaisuudessa Helsingin ja Sipoon suunnittelijat.

Östersundom-toimikunta on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen toimielin, joka laatii ja hyväksyy Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Yleiskaavan hyväksymispäätöksen edellytyksenä on, että kunnat ovat puoltaneet hyväksymistä.

Östersundomiin on valmisteltu uusi kaavaehdotus, joka sovittaa yhteen kaupungin kasvua ja luontoarvoja. Kaavan valmistelussa on ratkottu luonnonsuojelukysymyksiä ja kehitetty kaavataloutta. Uutiskirje 3/2017.

Östersundom-toimikunta käsitteli uutta yleiskaavaehdotusta 26.6.2017 kokouksessaan. Päätösesityksen mukaan toimikunta pyysi kaavaehdotuksesta Helsingin, Vantaan ja Sipoon lausunnot, ja asiaa käsiteltiin kuntien luottamuselimissä elo–syyskuussa. 2017. Toimikunta pyysi kaavaehdotuksesta myös Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon. Östersundom-toimikunta käsitteli uutta yleiskaavaehdotusta kokouksessaan 26.6.2017, tässä pöytäkirja.

 

Maakuntakaava

Östersundom on yksi metropolimaakunnan tärkeistä uusista kasvualueista. Alueen maakuntakaavassa idän suunnan kasvuvyöhyke kytketään osaksi maakunnan muuta aluerakennetta.

Östersundomin alueen maakuntakaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea . Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen teemat, ja se on osa Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa.

Tutustu maakuntakaavan nähtävilläoloaineistoon.

Maakuntahallitus päätti lokakuussa 2017 maakuntakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Kaava-aineisto oli nähtävillä 27.11.2017−3.1.2018.

Östersundom-toimikunta kokoontui 10.4.2018

Östersundom-toimikunta antoi 10.4.2018 lausunnon Uusimaa 2050 kaavan valmisteluaineistosta.

Kaava viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Östersundomin maakuntakaavan touko-kesäkuussa 2018.

Majvikin 1. asemakaava

Alueella on käynnistetty Majvik 1. asemakaava (maatalousalueet). Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.8.-9.9.2016.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.5.-8.6.2017.

Östersundom -toimikunnan päätöksen 9.12.2014 mukaan Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus oli nähtävillä vuoden 2015 alussa. Nähtävilläoloaika Sipoossa oli 12.1.- 4.3.2015.

Kuulutus Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta Borgåbladetissa ja Sipoon Sanomissa 8.1.2015

Kaavaa koskevia keskustelutilaisuuksia 2015: 
• maanantai 2.2. klo 18–20,  Info- ja näyttelytila Laituri
• tiistai 3.2. klo 10–17, Söderkullan kirjasto (Majvik, Granö)
• keskiviikko 4.2. klo 17-20, Sakarinmäen koulu (Länsimäki, Salmenkallio, Talosaari, Karhusaari)
• keskiviikko 4.2. klo 12.30–20, Söderkullan kirjasto (Majvik, Granö)
• tiistai 10.2. klo 17-20 Sakarinmäen koulu (Östersundom, Landbo)
• torstai 12.2. klo 17-20 Sakarinmäen koulu (Puroniitty, Majvik, Granö)
• keskiviikko 25.2. klo 17-19 Sakarinmäen koulu (kaavapäivystys)

Lehdistötiedote 2014 STT:n sivuilta.

Katso video Youtubessa 23.10.2014

Östersundom-toimikunta päätti 27.10.2014 kokouksessaan lähettää yleiskaavaehdotuksen aineistoineen kuntien käsittelyyn.
Käsittelyaikataulu:
◾ti 4.11.2014 Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta
◾ma 10.11.2014 Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta
◾ma 17.11. Vantaan kaupunginhallitus
◾ke 19.11.2014 Sipoon kaavoitusjaosto
◾ti 25.11.2014 Sipoon kunnanhallitus
◾joulukuu 2014 Östersundom-toimikunta

Luonnosvaihe

Östersundomin yhteisen yleiskaavaluonnoksen käsittely Helsingissä, Vantaalla ja Sipoossa

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen Östersundom- toimikunta hyväksyi kokouksessaan 9. helmikuuta 2012 Östersundomin yleiskaavaluonnoksen lähetettäväksi kunkin kunnan kaavoitusorganisaation kautta kaupungin/ kunnanhallitusten käsiteltäväksi ja puollettavaksi jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tarkistettu yleiskaavaluonnos käsiteltiin kaikissa kunnissa hallitustasolla. Sipoon, Vantaan ja Helsingin päätöksentekijöiden arvioitavaksi tuli viisi vaihtoehtoa, joista jatkosuunnittelun pohjaksi esitettiin viiden metroaseman mallia. 
Katso Östersundomin yhteisen yleiskaavan kotisivuja tästä

Yleiskaavaluonnosta käsiteltiin kunnissa seuraavasti (esittelyaikatauluissa saattoi olla muutoksia):

Vantaa: kaupunkisuunnittelulautakunta: 27.2.2012 ja kaupunginhallitus 5.3.2012.
Helsinki: kaupunkisuunnittelulautakunta: 28.2.2012 ja kaupunginhallitus maaliskuu 2012.
Sipoo: kaavoitusjaosto 29.2.2012 ja kunnanhallitus 13.3.2012.

Sipoon kaavoitusjaosto hyväksyi 29.2.2012 vaihtoehdon B ja totesi lisäksi:
Jatkosuunnittelussa varmistetaan, että merkittävän haitan muodostuminen Natura 2000 –alueiden luontoarvoille ehkäistään.

Kunnanhallitus hyväksyi 13.3.2012 kaavoitusjaoston ehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että Majvikin lounais-koillissuuntainen ekologisen käytävän linjaus tulee huomioida siten, että käytävään sisältyy pellon lisäksi riittävästi myös metsäisiä alueita.

Kaikkien kolmen kunnan tuli puoltaa Östersundom-toimikunnanesityksen mukaisen vaihtoehdon hyväksymistä kaavaehdotuksen pohjaksi. Kuntien hyväksynnän jälkeen tarkistettu kaavaluonnos meni Östersundom-toimikunnan hyväksyttäväksi.

Tavoitteena oli, että valitun vaihtoehdon pohjalta olisi laadittu yleiskaavaehdotus vuoden 2012 aikana.

Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen Östersundomin yleiskaavan ensimmäinen luonnos valmistui keväällä 2011.
Kaavaselostus, pdf (6,6 Mt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleiskaavoituksen tavoitteet ja menettelytavat esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka oli virallisesti nähtävillä 3.–28.2.2011 välisenä aikana 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf
Kuulutus kaavan laatimisesta, pdf

Uudenmaan liiton vaihemaakuntakaava 2 nähtävillä 20.1.-20.2.2015

Uudenmaan toiseen vaihemaakuntakaavaan sisältyvä Östersundomin alueen vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.1.–20.2.2015. Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen alueelle, joka ulottuu Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan. Muilta osin toinen vaihemaakuntakaava oli jo vahvistettu.

Edelliseen, vuonna 2012 nähtävillä olleeseen ehdotukseen verrattuna olivat muuttuneet etenkin aluekeskuksen paikka sekä taajama- ja virkistysalueiden rajaukset. Uusia kaavamerkintöjä olivat luontoarvoja osoittavat luo-alueet ja saaristovyöhyke. Lisäksi kaavamuutoksessa oli uusia teknisen huollon kohdemerkintöjä, työpaikka-alueita ja maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä.

Selvitykset

Arkeologinen osainventointi on laadittu Granön alueelle 2011

Alueelle on laadittu luontoselvitys, jota on tarkennettu tarvittavilta osin. 
Luontoselvityksen päivitys 15.10.2011 pdf tai jpg-tiedostoina:

Luontoselvitys Granössä, tekstiosa,
Liitteet:
uudet kohteet liitekartta 1
uudet kohteet liitekartta 2
uudet kohteet kartta 3a
uudet kohteet, liitekartta 3b

Lintuselvitys 21.10.2011, tekstiosa,
lintuselvitys liite 1
lintuselvitys liite 2  
lintuselvitys liite 3 
lintuselvitys liite 4
lintuselvitys liite 5 
lintuselvitys liite 6 
lintuselvitys liite 7   
lintuselvitys liite 8
lintuselvitys liite 9a 
lintuselvitys liite 9b

Lepakkoselvitys, tekstiosa,
lepakkoselvitys liite 1
lepakkoselvitys liite 2
lepakkoselvitys liite 3

Muut alueeseen liittyvät suunnitelmat

Maankäyttösuunnitelma

Majvikin alueelle on laadittu maankäyttösuunnitelma.

Majvikin maankäyttösuunnitelman on laatinut Sipoon kunnan ja Majvikin maanomistajaryhmän toimeksiannosta Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.

Majvikin maankäyttösuunnitelma

Laaditun maankäyttösuunnitelman kohteena on Sipoon lounaisosassa oleva alue, Majvik, joka rajoittuu länsireunaltaan Helsingin kaupungin rajaan ja eteläreunaltaan Suomenlahteen.

Majvikin suunnitteluperiaatteet

Sipoon kunnanhallitus hyväksyi 9.11.2010 Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteet ohjaamaan alueiden suunnittelua Östersundomin yhteisen yleiskaavan osana. Suunnitteluperiaatteista kerättiin mielipiteitä Östersundomin yhteisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon alusta 3.2.2011 aina yleiskaavaluonnoksen nähtävilläolon päättymiseen saakka.

Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteet olivat nähtävillä 3.2.2011 lähtien
Kuulutus Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteista
Lehdistötiedote 2011, pdf

Kaavarunko Etelä-Majvikiin 30.11.2013, Jouko Turtiainen Oy

Katso Östersundomin yhteisen yleiskaavan kotisivuja

 

Östersundom -toimikunta

Varsinaiset jäsenet:
1. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, Helsingin kaupunki, toimikunnan puheenjohtaja
2. Kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, Vantaan kaupunkisuunnittelu, vpj
3. Kehitysjohtaja, Pirjo Siren, Sipoon kunta, kehitys- ja kaavoituskeskus

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Hgin kaup.ymp.t.ala
2. Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola, Vantaan kaupunkisuunnittelu
3. Kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus


 

Viimeksi muokattu 17.06.2020