Yleistä kaavoituksesta

På svenskaKaavoituksella luodaan edellytyksiä kunnan kehittymiselle ja hyvän elinympäristön rakentumiselle määrittelemällä maa-alueiden käyttötarkoitus yleiskaavoissa ja asemakaavoissa. Osallistuminen koko kaupunkiseudun ja maakunnan maankäytön suunnitteluun on myös oleellinen osa kaavoitustyötämme.

Lainsäädäntö

Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Sipoossa yleis- ja asemakaavat valmistelee kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus. Käynnissä olevat ja tulevat kaavahankkeet esitellään vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa. Kaavoitusohjelma on kaavoituksen toimintaohjelma, jossa määritellään mm. kaavoitushankkeiden tärkeysjärjestys ja tavoiteaikataulut.

Kaavoituksen kulku ja vaikuttaminen

Kaavoitusprosessi on pääpiirteissään samanlainen kaikissa kaavoissa kts. kaavoituksen kulku ja vaikuttaminen.  Kaavaprosessin aikana voidaan kuitenkin hyödyntää tapauskohtaisesti erilaisia osallistumis- ja vuorovaikutustapoja.

Kaava-aineistot

Kaavoihin liittyvää tietoa on monipuolisesti saatavilla kaavoituksen verkkosivustolla. Minkälaista tietoa tarvitset?

Rakennuskiellot

Kunta voi määrätä suunnittelualueelle rakennuskiellon yleiskaavan ja asemakaavan laadinnan yhteydessä. Kieltojen tarkoituksena on estää alueiden suunnittelun aikana sellainen rakentaminen, joka olisi ristiriidassa suunnittelun tavoitteiden kanssa. Katso voimassa olevat rakennuskieltoalueet.

Rakentamisen ohjaus

Rakennusvalvonta vastaa rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

Sipoossa rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää aina suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä.Viimeksi muokattu 29.04.2020