Ohjeet kaivutöiden suorittamisesta Sipoon kunnan alueella

Sipoon kunnan omistamalla tai hallitsemalla alueella ei saa suorittaa kaivutöitä ilman kunnan myöntämää voimassa olevaa lupaa.

Jos katu tilapäisesti suljetaan kokonaan tai osittain, on luvan saaja velvollinen ilmoittamaan tästä pelastuslaitokselle, naapureille ja muille, joita kaivutyö koskee.

Luvan saajan tulee varmistua mahdollisesti olemassa olevien johtojen sijainnista.
Kaapelinnäyttö voidaan tilata Johtotietopankista .

Olemassa olevat rakenteet ja laitteet on otettava huomioon ja palautettava ennalleen. Rajakiviä ja kiintopisteitä ei saa siirtää ilman valvojan lupaa.

Työn suorittaja on velvollinen rajoittamaan työ mahdollisimman pienelle alueelle ja käyttämään tarkoituksenmukaisinta työtapaa. Jos työ poikkeaa suunnitelmista, on tästä ilmoitettava välittömästi kunnan valvojalle.

Luvan saaja vastaa mahdollisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja työmaan aitaamisesta. Suunnitelma ja kartta mahdollisista tilapäisistä reiteistä tulee liittää lupahakemukseen. Jos kaivanto jätetään avoimeksi ja valvomatta, on se merkittävä hyvin voimassa olevien virallisten ohjeiden mukaisesti. Pimeän aikaan on käytettävä itsevalaisevaa tai heijastavaa materiaalia.

Työ tapahtuu kunnan valvonnassa ja kunnan valvojalla on oikeus antaa ohjeita työstä sekä keskeyttää työ tarvittaessa.

Katuun tehty kaivanto on täytettävä murskesoralla ja tiivistettävä riittävän ohuina kerroksina. Tähän tarkoitukseen on käytettävä tarkoituksenmukaista maantiivistäjää. Muille alueille tehdyt kaivannot on täytettävä alkuperäisellä materiaalilla tai vastaavalla.

Alueilla, joilla on muu päällyste, luvan saaja huolehtii päällysteen palauttamisesta ennalleen. Katujen pintakerroksena käytetään murskesoraa, jonka raekoko on 0–11 mm tai sitä pienempi. Ensimmäisessä ja toisessa katuluokassa voidaan vaatia tilapäispäällyste (kylmä paikkausmassa tai vastaava).

Kun kaivanto on täytetty, ilmoitetaan tästä kunnan aluemestarille ja sovitaan lopputarkastuksen ajankohdasta. Talviaikana tehtävien kaivutöiden osalta tehdään varsinainen lopputarkastus, kun maa on sulanut, kuitenkin viimeistään 1.6. Jos huomattavia painaumia tai virheitä ilmenee yhden vuoden aikana lopputarkastuksesta lukien, vastaa kaivuluvan saaja niiden korjaamisesta.

Yli vuorokauden kestävältä kaivutyöltä kunta perii maksun kaivualueen neliömetrien mukaan kunnan vahvistaman hinnaston mukaan.

Tiedusteluihin vastaa kunnan aluemestari puh. 050-554 4527 (kaivuluvat) sekä tonttipäällikkö 040-191 4359 (sijoitusluvat).

Sipoon kunnan kaivulupien taksat (kaikki hinnat alv 0%):

Kaivulupien käsittelymaksu

50 euro

Kaivualueen vuokra katualueella + pysäköintialueella yli vuorokauden ylittävältä ajalta

5 euro/m²/vrk

Kaivualueen vuokra muulla kuin katualueella yli vuorokauden ylittävältä ajalta

3 euro/m²/vrk

Sipoon kunnan sijoittamislupia koskevat taksat (kaikki hinnat alv 0%):

Puistomuuntamon sijoittaminen asemakaava-alueelle

700 €:n kertakorvaus*

Puistomuuntamon sijoittaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle

500 €:n kertakorvaus*

Kaapelin/johdon sijoittaminen asemakaava-alueella

1 €/kaivantometri, kertakorvaus*

Kaapelin/johdon sijoittaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle

0,52 €/kaivantometri, kertakorvaus*

*Kertakorvauksen lisäksi tulee kustannuksia kaivuluvasta.På svenska


Viimeksi muokattu 14.10.2019