Ylijäämämaat

Ylijäämämaiden vienti yleisille alueille ja toisen maalle on roskaamista. Puhtaita ylijäämämaita vastaanotetaan Sipoossa Mömossenin pienjäteasemalla (Ampumaradantie 3). Pienjäteasemalle voi viedä enintään kahden kuutiometrin kokoisen kuorman. Suuremmista määristä tulee neuvotella erikseen jäteaseman kanssa.

Mikäli on syytä epäillä maa-aineksen olevan pilaantunutta, asiasta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pilaantuneiden maiden osalta viranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Pilaantunut maa-aines

Pilaantunut maa-aines jaotellaan sen haitta-ainepitoisuuden mukaan joko lievästi pilaantuneeksi, voimakkaasti pilaantuneeksi tai vaaralliseksi jätteeksi. Pitoisuudet selvitetään näytteiden avulla. Pilaantuneiden maa-ainesten ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen kuljetuksista tulee tehdä siirtoasiakirja, jonka on oltava mukana kuljetuksessa. Mikäli kuljettajalla ei ole mukanaan riittävää selvitystä maa-ainesten alkuperästä (siirtoasiakirja ja ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastuspöytäkirja, päätös tai lupa taikka vastaava asiakirja) pilaantuneen maa-aineksen vastaanottaja ei voi ottaa maata vastaan.

Pilaantunut maa-aines luokitellaan jätteeksi. Jätelain mukaan jätettä saa luovuttaa vain jätetiedostoon hyväksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristöluvan nojalla. Jätetiedostoa ylläpitää Uudenmaan ELY-keskus, josta saa myös tarkempia ohjeita pilaantuneiden maiden käsittelystä.

Lisätiedot

Ympäristövalvonta
Yhteystiedot
Viimeksi muokattu 21.02.2020