Vesistöt

Sipoon ympäristövalvonnan tehtävänä on seurata vesistöjen tilaa sekä edistää ja kehittää vesiensuojelua omalla alueellaan. Ympäristövalvonta hoitaa tehtävää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. tiedottamalla ja valistamalla sekä osallistumalla vesiensuojeluhankkeisiin.

Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Lain tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä käyttö, ehkäistä käytöstä koituvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.

Lakiuudistus toi tullessaan useita muutoksia esim. vesistöjen määritelmät ovat muuttuneet. Osa noroista on jatkossa puroja, ja uusi määritelmä kasvattaa vesistöjen määrää. Lupaa tarvitaan entistä pienemmille hankkeille, mikä kasvattaa luvanvaraisten hankkeiden määrää. Lisäksi osa puroista muuttuu jokivesistöksi.


Yhä pienemmistä ruoppaushankkeille tulee hakea aluehallintoviraston lupa.

 

Lisätietoja

Eeva Somerkoski,
Ympäristötarkastaja

Yhteystiedot 

 

 

 

 

 


Viimeksi muokattu 30.01.2019