Päivähoitomaksut

På svenska

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa peritään hoitomaksu perheen koon ja bruttotulojen mukaan prosentuaalisesti. Päivähoitopalvelujen tarpeesta tehdään kirjallinen hoitoaikasopimus, jossa määritellään hoitopäivien pituus ja sovittujen hoitopäivien lukumäärä kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Suomenkielinen maksulaskuri

Hoitoaikasopimus

Esikoululaisen hoitoaikasopimus

Päivähoitomaksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa:

Sihteeri 
Irene Lönnqvist
irene.lonnqvist@sipoo.fi
puh. 050 439 8778

HUOM!
Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen

Kokopäivähoito

Perheen nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen 288 euroa.

Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 50% nuorimman sisaruksen maksusta.

Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävästä kuukausimaksusta.

Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa.

Perheen koko Vähimmäisbruttotulo €/kk
1.8.2020 alkaen
Maksuprosentti % 1.8.2020 alkaenKorkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
1.8.2020  alkaen

2

2 13610,74 823

3

2 75610,75 443

4

3 12910,75 816

5

3 50210,76 189

6

3 87410,76 561


Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 • Yli 7 tuntia kestävästä kokopäivähoidosta peritään 100 % päivähoitomaksu .
 • Yli 5 tuntia,mutta enintään 7 tuntia kestävästä kokopäivähoidosta peritään 80 % päivähoitomaksusta.
 • Osapäivähoidon maksu on 60% kokopäivähoidon maksusta.

Osapäivähoito

Osapäivähoidon (korkeintaan 5 tuntia /pv) maksu on 60% kokopäivähoidon maksusta.

Tilapäinen hoito

Tilapäisen kokopäivähoidon maksu on 25,90 €/päivä.

Esiopetus

Esikoululaisten osalta ( 6-vuotiaat, koululykkäyksen saaneet lapset ja lapset , joilla on varhennettu oppivelvollisuus) esikoulu on maksuton. Esikouluopetusta annetaan koulupäivinä 4 h/ päivä. Esiopetuksessa olevien lasten päivähoitomaksuvaihtoehdot koulupäivien osalta ovat 1.8.2009 alkaen

 • Kokopäivähoito yli 9 tuntia/pv (esikoulu 4 tuntia+ yli 5 tuntia päivähoitoa, 80 % päivähoitomaksu
 • Osapäivähoito 7-9 tuntia/pv (esikoulu 4 tuntia + 3-5 tuntia päivähoitoa, 65 % päivähoitomaksu
 • Osapäivähoito enintään 7 tuntia/ pv ( esikoulu 4 tuntia + enintään 3 tuntia päivähoitoa, 45 % päivähoitomaksu
 • vain esikoulu 4 tuntia , maksuton

Päivähoitomaksun periminen/Laskutus

Maksu peritään kuukausittain jälkikäteen ja se erääntyy maksettavaksi kuukauden lopussa. Maksu suoritetaan kotiin lähetettävällä laskulla tai e-laskulla. Maksuista peritään viivästyskorko sekä 5 euroa jokaisesta lähetetystä muistutuskirjeestä.

Päivähoitomaksut voidaan saattaa ulosottoon ilman eri tuomiota.

Mikäli maksuvaikeuksia tulee voitte ottaa yhteyttä päivähoidon laskutussihteeriin.

Perumatta/käyttämättä jätetyn hoitopaikan laskutus

Myönnetystä päivähoitopaikasta, jota ei ole otettu vastaan eikä peruttu viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta.

Päivähoitomaksun määrittäminen

Kuukausimaksu peritään toimintavuoden (1.8-31.7) aikana 11:lta kalenterikuukaudelta. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1. päivää.

Vuoropäivähoitomaksut

Vuoropäivähoitomaksuja määritettäessä sovelletaan hoitopäiviä laskettaessa seuraavia tuntimääriä ja kellonaikoja.

Jos lapsi on päivähoidossa:

1. klo 6.30 ja 17.30 välillä, yksi hoitopäivä
2. klo 17.30 jälkeen ja hoito on jatkunut yli 10 tuntia, 1 hoitopäivä
3. klo 22 ja klo 6.30 välillä, yksi hoitopäivä
4. 24 tunnin yhtämittaisesta hoitojaksosta kaksi hoitopäivää
5. yli 24 tunnin yhtämittaisesta hoitojaksosta kolme hoitopäivää

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot

Tuloselvitys päivähoitomaksun määrittämiseksi

Perheen tuloina otetaan huomioon

 • veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot)
 • verottomat tulot
 • lapselle ja tämän päivähoidossa olevalle sisarukselle tulevat elatustuet ja –avut huomioidaan myös tuloina.

Tuloina ei oteta huomioon

 • lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta, rintamalisää, opinrahaa, aikuisopintorahaa, opintojen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia, lasten kotihoidon tukea, eläkkeensaajan hoitotukea
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon

 • suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

Varhaiskasvatusmaksun vahvistaminen / tarkistaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan aina toimintakauden alkaessa. Uuden maksun määrittelyä varten huoltajien on toimitettava uusi selvitys tuloistaan. Hoitomaksua voidaan tarkistaa toimintakauden aikana:

 • mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat
 • mikäli perheen koko muuttuu
 • mikäli voimassaolevat säädökset tai päätökset muuttuvat

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa tulee perheen ilmoittaa tulotietonsa, mikäli tuloselvitystä liitteineen ei toimiteta ajoissa, määritellään kuukausimaksuksi automaattisesti korkein maksu. Perheen tulee erikseen ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön / varhaiskasvatuksen laskutukseen muutoksista: tuloissa, perheen koossa, osoite- ja nimimuutokset sekä muutos sovittuihin hoitopäiviin.

Mikäli maksun vahvistaminen on tehty asiakkaan tai tämän edustajan antamien väärien tietojen perusteella voidaan maksu tarkistaa takautuvasti enintään vuodeksi.

 

Poissaolojen vaikutus päivähoitoon

Säännöllisen poissaolon vaikutus päivähoitomaksuun

Hoitoaikojen ilmoittaminen eVarhaiskasvatus-portaalissa

Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun:

Alennus myönnetään ilman anomusta:
 • Kun lapsi on poissa päivähoidosta oman ja /tai päivähoidossa olevan sisaruksen sairauden vuoksi yli 10 päivää (vähintään 11 toimintapäivää) kalenterikuukaudessa peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Kun lapsi on sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden ei maksua peritä.
 • Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa hoidosta koko kalenterikuukauden peritään puolet hoitomaksusta.
Lapsen ollessa sairauden takia poissa päivähoidosta yhtäjaksoisesti yli 10 päivää kalenterikuukaudessa, toimitetaan päiväkodin johtajalle lääkärin - tai terveydenhoitajan todistus.

 

Maksuton kuukausi

Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun 1. päivää. Sipooseen muuttavan perheen tulee ilmoittaa, jos lapsi on ollut kunnallisessa päivähoidossa toisessa kunnassa toimintavuoden aikana.

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen

Päivähoitopaikan irtisanomislomake

Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, käytetään maksun perusteena päivämaksua (=kuukausimaksu:20) esim. 289€:20=14,50€. Päivähoitopaikka tulee kirjallisesti irtisanoa ennen viimeistä päivähoitopäivää. Laskutus päättyy irtisanomispäivään.

Päivähoitoon tutustuminen

Lapsen toivotaan tutustuvan tulevaan päivähoitopaikkaansa yhdessä vanhemman/vanhempien kanssa ennen hoitosuhteen alkua. Lapsi voi jäädä yksin tulevaan hoitopaikkaansa vasta hoitosuhteen alkamisen jälkeen, jolloin vakuutukset ovat voimassa. Hoitosuhde alkaa hoitosopimuksen allekirjoituspäivästä eli ensimmäisestä hoitopäivästä.

Viimeksi muokattu 06.08.2020