< Kuulutukset
04.10.2019

Hakemus ympäristöluvan muuttamisesta erityisen selvityksen perusteella - Rudus Oy

Seuraava ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) mukainen hakemus on vireillä Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa:

Rudus Oy on jättänyt Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen kallion louhinta- ja kiviaineksen murskaustoimintaan liittyvän ympäristöluvan muuttamiseksi erityisen selvityksen perusteella (YSL 54 §) sekä hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaistumista (YSL 199 §).

Erityinen selvitys liittyy lupamääräykseen 13.6 koskien Etelä-Suomen alue-hallintoviraston päätöstä 20.7.2010 (nro 35/2010/2, Dnro ESAVI/52/04.08/2010) siten, kuin sitä on muutettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.3.2016 (nro 47/2016/1, Dnro ESAVI/3668/2015) ja Vaasan hallinto-oikeuden 3.5.2017 (nro 17/0192/3, Dnro 00471/16/5109) päätöksillä sekä Sipoon kunnan ympäristön-suojeluviranomaisen päätöksellä 19.9.2018 (RAKYMP 94 §, Dnro 154/2012).

Hakemuksessa käsiteltävä asia koskee ns. kaakkoisen ja lounaisen maavallin jälkihoitotoimenpiteitä Bastukärrin asemakaava-alueella Martinkylässä. Tarkoituksena on maisemoida kaakkoinen maavalli sekä siirtää lounainen maavalli lopulliselle paikalleen ja maisemoida se. Vallit tulevat sijaitsemaan pääasiallisesti kiinteistöillä Skogsbacka 753-421-7-286 ja Metsälä 753-421-7-281. Lounaisen vallin eteläluiska jää kiinteistön Fågelbacka 753-416-1-45 puolelle.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 4.10.-4.11.2019 Sipoon kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.julkipano.fi. Hakemusasiakirjoja voi lukea myös Sipoon kunnan Infossa Nikkilän kirjastolla (Pohjoinen koulutie 2).

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee (asianosainen), on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti www.julkipano.fi -sivuston kautta tai osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta/ES, PL 7, 04131 Sipoo, tai ymparisto(at)sipoo.fi viimeistään 4.11.2019. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Eeva Somerkoski p. 050 381 6664.

Sipoossa 4.10.2019

Rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
01.10.2019