< Kuulutukset
17.03.2011

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Talman ja Eriksnäsin osayleiskaava-alueille sekä Östersundomin yhteisen yleiskaavan Majvikin ja Granön osa-alueille

31.12.2015 saakka

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.3.2011 (77. §) asettaa Talman ja Eriksnäsin osayleiskaava-alueille sekä Östersundomin yhteisen yleiskaavan Majvikin ja Granön osa-alueille maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesti rakennuskiellon ja maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisesti toimenpiderajoituksen 31.12.2015 saakka osayleiskaavojen/yleiskaavan laatimista varten. 

Rakennuskielto ei koske rakennusjärjestyksen mukaista olemassa olevaan asuntoon tai asuttuun maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista tai korjaamista eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai rakennusjärjestyksen mukaista laajentamista.

Rakennuskielto ei myöskään koske rakennusjärjestyksen mukaisen sivuasunnon rakentamista, olemassa olevan omakotitalon korvaamista uudella omakotitalolla tai olemassa olevan loma-asunnon korvaamista uudella loma-asunnolla. 

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, kuten kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä tai muita näihin verrattavaa toimenpidettä, ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa.

Puun kaato edellyttää maisemaluvan saamista, jos kyseessä on yli 3 ha:n suuruinen avohakkuu tai hakkuu luonnollista uusiutumista varten tai hakkuu alueella, joka on merkitty vahvistetussa maakunta- tai yleiskaavassa suojelumerkinnällä (S, SL, s, sl). 

Rakennuskiellosta huolimatta voimassa olevien poikkeamislupien perusteella voidaan myöntää rakennuslupa, mikäli luvan myöntämisen edellytykset eivät ole muuttuneet. 

Tässä yhteydessä määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.


Viimeksi muokattu
30.11.2011