< Kuulutukset
23.04.2015

Ilmoitus maa-aineslupahakemuksesta

Rudus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiselle.

Seuraava hakemus on vireillä Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa:

Rudus Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa kallioainesten ottamiselle kiinteistöillä Hagens RN:o 753-403-1-78, Kullovägen RN:o 753-403-2-86 ja Johans RN.o 753-403-1-29 Boxin kylässä Sipoossa. Samalla haetaan toiminnan aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Suunnittelualue on noin 44,6 ha. Ottamisalueen pinta-ala 36,4 (sisältää mm. pintamaiden varastoinnin) ja louhinta-alue on 32,6 ha. Louhittavien massojen kokonaismääräksi on arvioitu 3 440 000 m3ktr. Murskauslaitos on toiminnassa arkisin klo 7-22. Ottotoiminta on ympärivuotista.

Ottamisajaksi on haettu 10 vuotta. Alin ottamissyvyys on noin +17 mpy.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee (asianosainen), on mahdollisuus tehdä hakemuksen johdosta kirjallinen muistutus. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Sipoon kunnan Infossa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) 23.4.-25.5.2015 virka-aikana. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 25.5.2015 osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 SIPOO tai ymparistonsuojelu@sipoo.fi

Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Saija Ruponen, puh. 09 2353 6852.

Kyseisestä maa-ainestenottohakemuksesta on kuulutettu vuonna 2012. Hakemus kuulutetaan uudelleen muuttuneiden hakemustietojen ja mahdollisen kuulemisvirheen vuoksi. Myös kuulutusaikana vuonna 2012 asiaan jätetyt muistutukset huomioidaan tämän lupahakemuksen käsittelyssä.

Sipoossa 23.4.2015

Rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
23.04.2015