< Kuulutukset
29.03.2018

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 18/0208/2

Helsingin hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen:

Päivätty 19.3.2018
Päätösnumero 18/0208/2
Asia Kunnallisvalitus

Päätös, josta valitetaan Sipoon sosiaali- ja terveysvaliokunta 24.1.2017 § 5

Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli 19.12.2016 (§ 89) päättänyt vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 1.1.2017 alkaen perittävät maksut, niin että vaikeavammaiselle virkistysmatkoihin myönnettävän kuljetuspalvelun omavastuuosuus asuinkunnan sisäisillä matkoilla on 3,20 euroa/matka ja asuinkunnan ulkopuolelle naapurikuntiin suuntautuvilla matkoilla 5,50 euroa/matka.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 24.1.2017 hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus kumoaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöksen 24.1.2017 §5 ja päätöksen 19.12.2016 § 89 siltä osin kuin se koskee vaikeavammaiselle asuinkunnan ulkopuolelle naapurikuntiin suuntautuviin virkistysmatkoihin myönnettävän kuljetuspalvelun omavastuuosuutta.

Nähtävillä Päätös on nähtävillä 28.4.2018 saakka Sipoon kunnan tietoverkossa

Muutoksenhaku Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsen kunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustaululla.

 

Sipoo 29.3.2018


Viimeksi muokattu
30.04.2018