< Kungörelser
25.03.2010

Utfärdande av byggförbud och åtgärdsbegränsning och förlängning av byggförbud och åtgärdsbegränsning

Kommunstyrelsen beslutade 16.3.2010 § 89 utfärda byggförbud enligt 38 § i markanvändnings- och bygglagen och åtgärdsbegränsning enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen på delgeneralplaneområdet Borgby tätort för fem år fram till 31.3.2015.

 

Kommunstyrelsen beslutade 16.3.2010 § 89 utfärda byggförbud enligt 38 § i markanvändnings- och bygglagen och åtgärdsbegränsning enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen på delgeneralplaneområdet Borgby tätort för fem år fram till 31.3.2015.

Kommunstyrelsen beslutade 19.1.2010 § 12 förlänga byggförbudet enligt 38 § i markanvändnings- och bygglagen och åtgärdsbegränsningen enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen på delgeneralplaneområdet Skärgården och kusten med fem år fram till 31.12.2014.

På de båda områdena gäller byggförbudet dock inte:

  • - byggande eller reparation av ekonomibyggnader i anslutning till en befintlig bostad eller jordbrukslägenhet i enlighet med byggnadsordningen
  • - reparation eller en mindre utbyggnad av en befintlig bostadsbyggnad
  • - utvidgning av en befintlig bostadsbyggnad, semesterbyggnad eller offentlig byggnad i enlighet med byggnadsordningen
  • - sådan reparation eller ändring av en byggnad som kräver bygglov
  • - byggande av en sidobostad i enlighet med byggnadsordningen
  • - ifall det på byggplatsen finns ett gällande bygglov och förutsättningarna för att bevilja lov inte har ändrats i lovets ändringsskede
  • - byggande i anknytning till bedrivande av lantbruk.

Trots byggförbudet kan bygglov beviljas på basis av gällande undantagsbeslut.

Med stöd av åtgärdsbegränsningen får på ingetdera området anläggningsarbeten som förändrar miljön, såsom grävning, sprängning, utjämning, fyllning eller andra med dessa jämförbara åtgärder, utföras utan tillstånd för miljöåtgärder. Trädfällning förutsätter först erhållande av tillstånd för miljöåtgärd om det är fråga om:

  • - kalhuggning eller förnyelseavverkning på ett över 1 ha stort område
  • - avverkning på strandområden (inom 50 m från vattenlinjen) med undantag av mindre röjning eller fällning av enstaka träd
  • - trädfällning på ett område som i den fastställda regionplanen eller i den av fullmäktige godkända generalplanen har skyddsbeteckning (S) eller rekreationsområdesbeteckning (V) och som inte har en gällande skötsel- och nyttjandeplan enligt naturvårdslagen.

 

Samtidigt bestäms att i enlighet med 202 § i markanvändnings- och bygglagen träder beslutet i kraft innan det har vunnit laga kraft.

Sibbo 25.3.2010

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
30.11.2011