< Kungörelser
02.12.2010

B 15 detaljplaneändring för Storörens västra strand anhängig

Kommunstyrelsen beslutade 25.5.2010 att arbetet med detaljplaneändringen för Storörens västra strand inleds på basis av Sipoonranta Oy:s ansökan om planändring.

området gäller Detaljplan och detaljplaneändring för Storören, som godkändes av fullmäktige 2.3.2009 och vann laga kraft 2.7.2009. 

Detaljplaneändringen omfattar ett kvartersområde för fristående småhus väster om Lillörsvägen (AO-4, kvarter 255) samt en del av ett vattenområde.

Syftet med detaljplaneändringen är att underlätta genomförandet av planlösningen, dock så att kvarterets användningsändamål bibehålls. 

Programmet för deltagande och bedömning, som innehåller information om utgångspunkterna för planen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby under kansliets öppettider samt i huvudbiblioteket i Nickby och i entrén till Söderkulla bibliotek i 30 dagar fr.o.m. 2.12.2010.

Man kan även bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning under hela planprocessen på kommunens webbplats, www.sibbo.fi.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO. 

Tilläggsuppgifter om detaljplaneändringen ger planläggare Suvi Siivola, tfn 09 2353 6721, och markanvändningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, e-postadresser: förnamn.efternamn@sibbo.fi. 

Sibbo 2.12.2010 

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
01.01.1970