< Kungörelser
29.10.2015

Fullmäktiges möte 9.11.2015

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 9 november 2015 kl. 14. Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 17 november 2015.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand.
Se här. 

Förteckning över de ärenden som behandlas vid fullmäktiges möte 9.11.2015

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2 Val av protokolljusterare
3 Godkännande av föredragningslistan
4 Godkännande av organisationsmodellen för vattentjänster
5 Ändringar i förvaltningsstadgan
6 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2014/Utlåtande
7 Delårsöversikt 31.8.2015
8 Fastställande av inkomstskattesats för år 2016
9 Fastställande av fastighetsskatteprocenter för år 2016
10 Budget 2016 och ekonomiplan 2016 - 2018
11 Kommundirektörens rapport
12 Eventuella övriga ärenden

Christel Liljeström
fullmäktiges ordförande


Senast ändrat
29.10.2015