< Kungörelser
09.12.2015

Fullmäktiges möte 14.12.2015

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 14 december 2015 kl. 17. Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 22 december 2015.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand.
Se här.

Förteckning över de ärenden som behandlas vid fullmäktiges möte 14.12.2015

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2 Val av protokolljusterare
3 Godkännande av föredragningslistan
4 Budget 2016 och ekonomiplan 2016 - 2018
5 Sibbo kommuns markpolitiska program
6 Bolagisering av social- och hälsovårdens fastigheter i Sibbo kommun
7 Ändring av grundavtalet för samkommunen Eteva
8 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration
9 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Anders Backström
10 Motion om att ta i bruk elektronisk underskrift av Sibbo kommuns protokoll/Antti Skogster m.fl.
11 Kommundirektörens rapport
12 Eventuella övriga ärenden


Senast ändrat
09.12.2015