< Kungörelser
06.02.2020

Tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen - Vekkox Oy

Kungörelsens publiceringsdatum

6.2.2020

Datum för delfående av beslut

Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 13.2.2020.

Beslutsnummer

§ 8 /29.1.2020, beslut av byggnads- och miljöutskottet i Sibbo

Sökande

Vekkox Oy

Ärende

Dnr 460/2017

Miljö- och marktäktstillstånd, brytning och krossning av bergsubstanser samt användning av marksubstanser för landskapsarbeten på fastigheten 753-402-28-1, Honkala II, i Borgby, adress Borgby skogsväg (före detta Seisepuuvägen, Paipis).

Beslutets huvudsakliga innehåll

Beslutet är nekande.

Framläggande av beslutet för allmänheten

Kungörelsen hålls framlagd för allmänheten på Sibbo kommuns och Borgnäs kommuns webbplatser 6.2–16.3.2020.

Beslutet är framlagt och kan läsas på Sibbo kommuns webbplats.

www.sibbo.fi > Kommunen och beslutsfattande > Ärendelistor, möten och beslut > Föredragningslistor och protokoll > Byggnads- och miljöutskottet > Protokoll 29.1.2020 > § 8

Sökande av ändring

Beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Besvärsskriften med bilagor ska lämnas in till Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 16.3.2020.

Ytterligare upplysningar ger

Miljöinspektör Anu Juvonen, tfn 050 5487596

e-post: förnamn.efternamn@sibbo.fi

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
06.02.2020