Kiinteistötoimitukset

Kiinteistötoimitukset kuten lohkomiset ja rajankäynnit kuuluvat Sipoossa maanmittauslaitoksen tehtäviin. Kunta ei suorita kiinteistötoimituksia.

Kiinteistönmuodostus perustuu kiinteistötoimituksiin. Kiinteistötoimituksissa muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan oikeuksia, jotka liittyvät kiinteistöihin sekä määritetään kiinteistön ulottuvuuksia.

Kiinteistötoimitusta haetaan erillisellä hakemuksella, joka toimitetaan suoraan Maanmittauslaitokselle.

Lohkominen

Lohkomistoimituksessa määräalasta muodostetaan itsenäinen kiinteistö. Lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta maanmittauslaitokseen tai lainhuudon hakemisen yhteydessä. Lainhuudon hakeminen määräalalle käynnistää siis lohkomisprosessin automaattisesti eikä erillistä hakemusta tarvita. Lohkomisessa määritellään rajat, pinta-ala, rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin.

Mikäli lohkomisessa halutaan muodostaa uusi rakennuspaikka asemakaava-alueen ulkopuolella, kannattaa ensin hakea Sipoon kunnasta poikkeamispäätös rakennuksen rakentamiselle.

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuuto tulee hakea saadulle kiinteistölle, määräalalle tai määräosalle mahdollisimman pian kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitoksesta.

Rajankäynti

Rajankäyntitoimitus tarvitaan, jos rajapyykkejä on kateissa tai rajalinjat ovat epäselviä.

Halkominen

Halkomisella voidaan purkaa tilan yhteisomistus. Tila jaetaan tällöin osakkaiden kesken lainhuudon osuuksien perusteella.

Rasitetoimitus

Rasitetoimituksessa määritetään käyttöoikeus toisen omistamalle maalle. Käyttöoikeus voi koskea esimerkiksi venevalkamaa, pysäköintipaikkaa tai vedenotto-oikeutta.

Yksityistietoimitus

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jonka rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa tieosakkaat (tiekunta). Yksityistietoimituksessa voidaan perustaa tieoikeus toisen omistamalle maalle, lakkauttaa tai siirtää yksityistie, selvittää tienkäyttöoikeudet, perustaa tiekunta ja vahvistaa tieyksiköinti. Tieoikeus, joka on perustettu yksityistietoimituksessa, on pysyvä ja siitä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään. Tieoikeus sidottu kiinteistöä koskevaksi, eikä kiinteistöjen omistajien vaihtuminen vaikuta tieoikeuteen.

Lisätietoa kiinteistötoimituksista saa Maanmittauslaitoksesta.

På svenska

 

Viimeksi muokattu 23.01.2019