Bygglov

Bygglov behövs för att uppföra en byggnad. Bygglov behövs också för sådant reparations- och ändringsarbete som är jämförbart med att uppföra en byggnad, samt för utvidgning av en byggnad eller tillbyggnad av utrymme som kan räknas till våningsytan.

Bygglov behövs dessutom för reparations- och ändringsarbeten om arbetet sannolikt kan inverka på deras säkerhet som använder byggnaden eller för deras hälsoförhållanden, eller om användningsändamålet i byggnaden eller en del av den ändrar väsentligt. Dylika ovannämnda ändringar kan t.ex. vara byggande av WC, tvättrum eller bastu, ändring av garage till bostadsrum, ändring av fritidsbostad till åretruntbostad och ändring av bärande konstruktioner eller brandteknisk sektionering.

Bygglov behövs inte för delning eller sammanslagning av bostadsrum, men däremot ett åtgärdstillstånd (ifall bärande konstruktioner förblir intakta). Vid ändringen bör dock bostadsrummets minimiyta (7 m²) och minimi fönsteryta (ljusyta 1/10 del av golvytan) beaktas.

Bygglov behövs om byggprojekt som

1. Nybyggnad, när det bygges eller utvidgas:
• ett egnahemshus
• annan bostadsbyggnad
• en fritidsbostad
• ett garage, ett lager eller annan ekonomibyggnad

2. Ändring av användningsändamål:
• en ekonomibyggnad ändras till bostadshus
• användningen av en fritidsbostad ändras till åretruntboende

3. Grundförbättring, annan ändring ändrings- eller reparationsarbete som är jämförbart med:
• uppförande av en byggnad
• utvidgning av en byggnad
• tilläggsutrymmen som kan räknas till byggnadens våningsyta

4. Anläggande av eldstad och skorsten/rökkanaler:
Anläggandet av en eldstad och rökkanaler ska basera sig på en plan som har upprättats av en kompetent planerare. Planen ska företes vid ansökan om bygglov.

5. Förnyande av VVS-system:
• delvis eller hel ombyggnad av VVS-systemet i ett flervåningshus eller i ett radhus
• delvis eller hel ombyggnad av VVS-systemet i ett egnahemshus eller i ett parhus

Bygglovets giltighetstid och förlängning

Bygglovet är giltigt i fem år, förutsatt att byggandet påbörjats inom tre år. Tiden börjar löpa när beslutet vinner laga kraft. Har byggnadsarbetena inte påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, har tillståndet förfallit. Om rättsliga förutsättningar för byggandet föreligger kan giltighetstiden förlängas med högst två år. Om arbetena inte slutförts inom fem år kan tiden förlängas med högst tre år åt gången. Ansökan om förlängning av bygglovets giltighetstid görs på skild blankett.

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019