Tillstånd för miljöåtgärd

Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd på ett detaljplaneområde, på ett generalplaneområde om så bestäms i generalplanen, inte heller på ett område där byggförbud enligt 53 § för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen.

Det är i första hand byggnadstillsyn som bedömer behovet av tillstånd för miljöåtgärd. Det kan behövas tillstånd för att fälla ett träd.

Då något av följande villkor uppfylls behövs inte tillstånd för att fälla träd på ett detaljplaneområde
  1. Med ett godkänt bygglov är det tillåtet att fälla träd som hamnar under byggnader och passage eller ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnaders väggar.
  2. Träd som ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnaders väggar får fällas utan tillstånd.
  3. Träd vars stamdiameter på en meters höjd är högst 10 cm få¨ fällas utan tillstånd.

Fällning av övriga träd förutsätter att du kontaktar byggnadstillsynen via Lupapiste.

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019