Rivningslov/Rivningsanmälan

Rivningslov

Rivning av en byggnad kräver tillstånd på ett detaljplaneområde eller på ett område med byggförbud för utarbetande av en detaljplan gäller eller då det så har bestämts i generalplanen.

Separat tillstånd behövs inte, om ett giltigt bygglov eller en godkänd gatu- eller vägplan förutsätter att byggnaden ska rivas. Tillstånd behövs inte heller för rivning av en ekonomibyggnad eller annan därmed jämförbar mindre byggnad, om inte byggnaden ska betraktas som historiskt betydande eller arkitektoniskt värdefull eller som en del av en sådan helhet.

I ansökan ges en redogörelse för hur rivningsarbetet ordnas. För ett egnahemshus och en ännu större byggnad anges också förutsättningarna för att behandla rivningsavfallet samt för att utnyttja användbara byggnadsdelar.

Rivningsanmälan

Om rivningen inte kräver rivningslov, underrättas skriftligt om rivningen av en byggnad i Lupapiste 30 dagar innan rivningsarbetet inleds.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan inom nämnda tid kräva en lovsansökan ifall ett lov pågrund av allmänt intresse eller grannarnas rättskydd är nödvändigt.

Godkännande av ansvarig arbetsledare:
Rivning av en byggnad förutsätter att en ansvarig arbetsledare godkänns ifall det inte gäller ett litet rivningsarbete. 
Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019