Anmälningsförfarande

Anmälningsförfarande som är lättare än ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd kan tillämpas på vissa byggnadsåtgärder.

En förteckning över de åtgärder som kan vidtas med anmälningsförfarande i Sibbo kommun framgår av Sibbo kommuns byggnadsordning.

Anmälningsförfarande tillämpas dock inte vid uppförande av en bastubyggnad, en byggnad som tillfälligt kommer att användas för boende eller ett tillfälligt djurstall. De förutsätter bygglov.

Till anmälan skall fogas en utredning om åtgärdens omfattning och art och vid behov sökandens utredning om besittningsrätten till byggplatsen eller tomten. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall i stället för anmälan kräva att bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om det är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset eller grannarnas rättsskydd. Byggande eller någon annan åtgärd kan inledas, om inte byggnadstillsynsmyndigheten inom 14 dagar från mottagandet av anmälan har krävt att tillstånd skall sökas för det anmälda projektet.

Anmälan förfaller om åtgärden inte har inletts och slutförts inom tre år.

Ifall byggandet ligger på glesbygden under fem meter men över fyra meter från grannens rå behövs det att ha rågrannens samtycke till byggandet

Ifall bygget är en mindre separat byggnad (under 10m²) närmare än fyra meter från grannens rå behövs det att ha rågrannens samtycke till byggande

Detaljplaneområden

Utan bygglov eller anmälan kan byggas en mindre, separat konstruktion utan eldstad, i en våning och med en våningsyta under 7 m² (t.ex. växthus,hundkoja, lekstuga, lusthus), då den kan placeras på byggnadsytan enligt detaljplanen. På strandplaneområden skall en dylik mindre konstruktions avstånd från strandlinjen vara minst 20 m om inte något annat föranleds av planen. En mindre konstruktions avstånd från grannens rå skall vara minst 4 m och vinkelrätt mätt minst 8 m från huvudfönstren i bostads- och arbetsrum. Om det finns andra byggnader på mindre än 8 m avstånd skall dessutom brandföreskrifterna i anslutning till byggande beaktas.

Områden utanför detaljplaneområden

Utan bygglov eller anmälan kan på samma fastighet som ett befintligt bostadshus eller en gårdsbrukslägenhets driftscentrum byggas en separat, mindre konstruktion utan eldstad i en våning (t.ex. växthus, hundkoja, lekstuga,lusthus) vars storlek är mindre än 10 m². En mindre konstruktions avstånd från grannens rå skall vara minst 5 m och vinkelrätt mätt minst 8 m från huvudfönstren i bostads- och arbetsrum och minst 20 m från strandlinjen. Om det finns andra byggnader på mindre än 8 m avstånd skall dessutom brandföreskrifterna i anslutning till byggande beaktas. Dessutom skall avstånden från kör- och servitutsvägar beaktas. En dylik mindre konstruktion får inte ens tillfälligt användas för boende, som bastu eller djurstall.

Suomeksi

Senast ändrat 04.11.2019