Att ansöka om byggnadslov och handlingar som behövs för ansökan

Alla lov som behövs för att bygga ska sökas via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Ändast ändring av byggnadslov som beviljats före 1.1.2017 ska fortfarande göras med en pappersansökan. En ansökan behandlas om den är ifylld korrekt och alla nödvändiga bilagor har bifogats till ansökan. I Lupapiste ska alla bilagor bifogas i pdf-format så att texten är rätt vänd och skalan rätt.

Alla innehavare av en byggplats samt huvudplaneraren ska vara inbjudna till projektet i Lupapiste och de måste också godkänna inbjudan. Vi rekommenderar att huvudplaneraren gör ansökan i Lupapiste.

Anvisningar för användningen av Lupapiste

Vid behov fogar byggnadstillsynen kostnadsfritt till ansökan ett lagfartsbevis, enfastighetsregisterkarta, ett fastighetsregisterutdrag, ett utdrag ur grundkartan samt ett utdrag ur detaljplanen. Sökanden behöver inte bifoga de här dokumenten till ansökan.

Om lagfart ännu inte beviljats ska köpebrevet fogas till ansökan. Utgör byggplatsen ett outbrutet område ska även en karta bifogas, där det outbrutna områdets läge och gränser framgår. Bildas byggplatsen av ett arrendeområde ska arrendeavtalet inklusive kartor bifogas. Om sökanden är ett bolag, förening eller stiftelse ska till ansökan bifogas ett registerutdrag över detta och vid behov även protokollutdraget för mötet där ärendet beslutades.

• Huvudritningar
Till de huvudritningar som ska bifogas till ansökan om bygglov hör en situationsplan samt planritningar, sektionsritningar och fasadritningar. Huvudritningarna ska vara korrekt upprättade. Ritningarna får inte innehålla gamla godkännandestämplar, gamla titlar eller gamla ändringsanteckningar.

Vid planeringen av ett byggprojekt ska användas planerare som har tillräcklig kompetens med tanke på byggprojektets kravnivå. Planeraren ska bekräfta huvudritningarnas riktighet med sin underskrift. Om huvudplaneraren är en annan person än byggnadens planerare, ska också huvudplaneraren bekräfta planernas riktighet med sin underskrift.

Situationsplan i skalan 1:200 (på detaljplanerområde) och 1:500 (på övriga områden). I situationsplanen ska också anges vilket höjdsystem som använts (N60 eller N2000). Av situationsplanen ska bl.a. framgå befintliga byggnader och byggnader som ska rivas och deras användningsändamål, nybyggnadens avstånd från tomtgränsen och dess huvudmått och höjdlägen samt byggnaderna i närmiljön och deras användningsändamål, ordnandet av vattenförsörjning, avfallshantering m.m., avloppsvattensystem, vägförbindelse, parkering och gårdsarrangemang samt byggplatsens och näromgivningens höjdförhållanden och växtlighet. För situationsplanen kan från kommunen beställas en baskarta över kartlagda områden och material över höjdkurvorna i hela kommunen. Mer information om kartmaterial och en beställningsblankett hittar du på mätningstjänsternas webbplats.

På ett strandområde ska dessutom det lodräta (kortaste) avståndet från byggnaden till strandlinjen märkas ut i detaljplanen.

På ett detaljplaneområde ska hela den detaljplaneenliga tomten och det kringliggande området framgå av situationsplanen i tillräcklig omfattning. Därtill ska anges alla officiella detaljplanebeteckningar och detaljplanebestämmelser inklusive förklaringar som gäller objektet, kvarterens och gatuområdenas gränser samt gatornas namn och höjdlägen.

Till situationsplanen ska bifogas en uträkning över våningsytan och antalet bilplatser, såvida de inte framgår av en särskild utredning.

En planritning ska göras upp över alla våningar i byggnaden. Dessutom behövs en ritning över yttertaket om varken taket eller utrustningen på detta framgår av fasadritningarna i tillräcklig utsträckning. En passageväg och ingång som lämpar sig för rörelsehämmade ska anges i planritningen och/eller situationsplanen. Även brandsektioneringarna ska anges i planritningarna.

En sektionsritning av rökkanalen ska göras upp i skalan 1:20.

En sektionsritning ska göras upp i sådan omfattning att byggnadens konstruktioner och deras egenskaper framträder till fullo. Till sektionsritningen ska bifogas en utredning över vilka konstruktionstyper som använts samt deras U-värden.

Fasadritningar ska göras upp över alla sidor av byggnaden. Anslutningen till de närliggande byggnaderna och den omgivande miljön ska visas i tillräcklig omfattning. Byggnadens anpassning till terrängen och ändringar i terrängen ska visas (original höjdläget ska anges med streckad linje). Färgerna på fasadytorna och byggnadsdelarna ska anges (vid behov med färgmodeller).

På ett detaljplaneområde ska nybyggnadens och terrängens anslutning till granntomternas förhållanden och byggnader visas som en gatufasadritning.

Alla plan-, sektions- och fasadritningar ska vara i skalan 1:100 (ritningar för egnahemshus, ekonomibyggnader och andra dylika mindre byggnader kan också vara i skalan 1:50).

I ritningar för ändrings- och reparationsbyggande ska framgå situationen före ändrings- och reparationsarbetet och de ska innehålla reparationsplanen med relevanta beteckningar.

• Hörande av grannarna
Grannarna ska underrättas om att lovansökan har anhängiggjorts. Med granne avses ägaren eller innehavaren av fastigheten invid eller mitt emot eller ett annat område. Lovhandläggaren gör i Lupapiste upp en lista över grannarna som ska höras. Hörandet kan ske antingen genom att kalla in grannarna till Lupapiste eller med en separat blankett som skannas in i Lupapiste. Samtidigt ska projektets anhängighet meddelas på lämpligt sätt också på byggplatsen.

• Anslutning till kommunaltekniken
En ansökan om anslutning till kommunaltekniken bifogas till Lupapiste. Blanketten och anvisningar hittar du här.

• Avledning av avloppsvatten i glesbygdsområden
Om avloppsvattnet inte kan ledas till vattentjänstverkets avloppssystem, ska en plan för fastighetens avloppsvattensystem jämte bilagor presenteras. En plan krävs också vid tillbyggnad av en befintlig byggnad eller då våtutrymmena ändras i en befintlig byggnad. Innan planen lämnas in är det skäl att diskutera projektet med miljövårdsmyndigheterna.

• Grundläggnings- och grundförhållandeutredning
Till lovansökan ska bifogas ett utlåtande om grundläggningssättet eller en grundundersökning. Behovet av en utredning och dess omfattning bestäms utifrån byggplatsens förhållanden och projektets karaktär.

• Energiutredning för byggnaden
Om nettoarealen av området som ska uppvärmas är minst 50 m², ska till ansökan bifogas en energiutredning som innehåller ett energicertifikat och en utjämningsberäkning.

• Byggprojektets fuktsäkerhetsbeskrivning

Huvudplanerarens checklista ska bifogas till alla ansökningar som berör egnahemshus eller ännu större projekt.

• Undantagsbeslut/avgörande om planeringsbehov
Byggnadstillsynen bifogar vid behov till ansökan beslut som Sibbo kommun fattat. Över beslut som NTM fattat bifogar sökanden skannade kopior inklusive bilagor till Lupapiste.

För att avgöra en ansökan kan vid behov av sökanden också krävas övriga nödvändiga utredningar.

 Suomeksi

 

Senast ändrat 24.03.2020