Suomeksi

Påbörjande av byggnadsarbeten

Åtgärden får inledas först när bygglovet har vunnit laga kraft. Besvärstiden är 14 dagar (tjänstemannabeslut) och 30 dagar (byggnads- och miljöutskottets beslut) räknat från den dag beslutet gavs (efter anslag). (OBS! inte från det datum då mötet hölls eller beslutet fattades). Innan byggarbetet påbörjas ska en anmälan om påbörjandet av arbetena göras till byggnadsinspektören.

Inledningssyn och inledande möte

När inget inledande möte krävs i bygglovet kan alternativt en inledande syn förrättas. Detta förfarande används exempelvis för ekonomibyggnader.

När det gäller nybyggnadsprojekt krävs det nästan alltid ett inledande möte. Vid det inledande mötet kan man precisera vad som krävs av den som påbörjar byggprojektet för att omsorgsplikten vid byggande ska uppfyllas. Med omsorgsplikt avses här bl.a. att den som inleder ett byggprojekt bär ansvaret för att planerna och byggloven är förenliga med lagar och förordningar. Vid det inledande mötet strävar man efter att försäkra sig om att den som påbörjar byggprojektet har en tillräckligt behörig personal för att förverkliga projektet. Närvarande vid det inledande mötet: den som påbörjar byggprojektet, den ansvariga arbetsledaren, huvudprojekteraren, den ansvariga arbetsledaren och annan sakkunnig som byggnadstillsyningen kräver.

Innan byggandet inleds ska byggnadens plats och höjdläge märkas ut

På detaljplaneområden och på byggplatser utanför detaljplaner där det i bygglovsbeslutet så har bestämts utför mätnings- och fastighetsenheten mätningarna i enlighet med de godkända ritningarna Utmärkningen görs på kundens beställning när bygglov har beviljats. I samband med bygglovsavgiften uppbärs av sökande en avgift för utmärkningen av byggnaden i terrängen (separat avgift uppbärs endast om byggnadens läge måste märkas ut på nytt).

Mer information om beställning av mätningen och mätningen här.

Obs. utvidgningar märks inte ut.

På glesbygdsområden (utanför detaljplaneområden) ansvarar arbetsledaren för att byggnaden uppförs på den plats som anges i bygglovet. Den ansvariga arbetsledaren granskar således byggnadens läge. Byggnadsinspektören förrättar lägessyn.

Rätt att påbörja byggandet innan bygglovet har vunnit lagakraft (ställande av säkerhet)

Rätt att påbörja byggnadsarbetet innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft kan dock beviljas mot att sökande ställer säkerhet och detta tillstånd att påbörja arbetet ska i regel sökas redan i samband med ansökan om bygglov.

Vad betyder  det att ställa en säkerhet?

Sökanden ska ställa en säkerhet för att ersätta de olägenheter, skador och kostnader som upphävandet av beslutet eller en ändring av tillståndet kan förorsaka. Säkerheten kan tidigast ställas den dag tillståndet beviljas. Säkerhetens storlek bestäms separat för vart och ett projekt. För ställande av säkerhet uppbärs en avgift enligt gällande byggnadstillsynstaxa.

Den som ansöker om ställande av säkerhet ska vara byggplatsens ägare, d.v.s. liksom i ansökan om byggnadsåtgärder. Sökande ska kryssa för denna punkt i rutan i ansökan om bygglov. I samband med beviljande av bygglov ges anvisningar för ställande av säkerhetsäkerheten som återbetalas till sökande när tillståndet vunnit laga kraft.

Byggnadstillsynssekreterare ger ytterligare uppgifter om ställande av säkerhet.

Senast ändrat 08.07.2019