Huvudplanerare

I markanvändnings- och bygglagen förutsätts att en huvudplanerare utses för varje byggnadsprojekt. Huvudplaneraren ansvarar för helheten och kvaliteten vid projekteringen av en byggnad. Huvudplaneraren åtnjuter byggherrens förtroende och bör anställas i ett så tidigt skede som möjligt.

Huvudplanerarens uppgifter och ansvarsområden

Till huvudplanerarens ansvarsområden hör att:
• se till att byggprojektets planer är av tillräckligt bra kvalitet
• se till att alla övriga planerare har nödvändiga överensstämmande och uppdaterade uppgifter till sitt förfogande
• se till att tillräckligt med tid för planering har reserverats i den upprättade tidtabellen
• se till att nödvändiga planer utarbetas samt granska att planerna är förenliga och konsekventa
• delta i det inledande möte för projektet, som eventuellt hålls

Huvudplanerarens behörighet

Personen som är huvudplanerare ska ha:
• lämplig examen från byggbranschen
• erfarenhet av att samordna planer från olika branscher (markanvändnings- och bygglagen 120 a §, MBF 17 kap)
• erfarenhet av ifråga varande planerings delområde, tex. reparationsarbeten
• för en anspråkslös byggnad / byggnation krävs inte behörighet enligt ovannämnda

Se huvudprojektörens checklista.

Arbetsledare

I bygglovsbeslutet anges huruvida arbetsledare behövs för byggobjektet. Arbetsledarna som krävs kan beroende på bygg- eller ändringsarbetena vara:
• ansvariga arbetsledare för byggnadsarbeten
• arbetsledare för fastighetens vatten- och avloppsanordningar
• arbetsledare för ventilationsanordningar
• arbetsledrare för annat specialområde

Byggnadsinspektören godkänner arbetsledarna utgående från enskilda ansökningar till projektet bunden ansökan/anmälan som inlämnas via Lupapiste.

Då arbetsledaren första gången ansöker om att bli arbetsledare inom Sibbo kommun bör examensbetyg samt en utredning om arbetserfarenheten bifogas.

Den ansvariga arbetsledarens centrala uppgifter

Den ansvariga arbetsledarens uppgifter definieras i markanvändnings- och bygglagen och förordningen
• den ansvariga arbetsledarens uppgifter och ansvar börjar genast när personen ifråga har valts eller anmälan om att fungera som arbetsledare har lämnats in
• den ansvariga arbetsledaren ska se till att påbörjande av byggandet anmäls till byggnadstillsynsmyndigheterna och att byggnadsarbetet utförs enligt bygglovet så att förordningarna och bestämmelserna om byggande följs
• den ansvariga arbetsledaren ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas ifall brister eller fel uppdagas i byggnadsarbetet
• den ansvariga arbetsledaren ser till att sådana syneförrättningar som föreskrivs i tillståndet hålls i tillräckligt god tid
• den ansvariga arbetsledaren ser till att det på arbetsplatsen finns nödvändiga godkända och uppdaterade specialplaner

Samma bestämmelser gäller i tillämpliga delar även arbetsledarna för specialbranscher.

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019