Syner och inspektioner

Det framgår av tillståndsbeslutet vilka synförrättningar arbetsledaren ska begära av byggnadstillsynsmyndigheten under byggnadsarbetets förlopp. I samband med bygglovsbeslutet överlämnas ett garnskningsprotokoll.

Inledande möte/Inledande syn

När det gäller nybyggnadsprojekt krävs det nästan alltid ett inledande möte. Vid det inledande mötet kan man precisera vad som krävs av den som påbörjar byggprojektet för att omsorgsplikten vid byggande ska uppfyllas. Med omsorgsplikt avses här bl.a. att den som inleder ett byggprojekt bär ansvaret för att planerna och byggloven är förenliga med lagar och förordningar. Vid det inledande mötet strävar man efter att försäkra sig om att den som påbörjar byggprojektet har en tillräckligt behörig personal för att förverkliga projektet.

Närvarande vid det inledande mötet: den som påbörjar byggprojektet, den ansvariga arbetsledaren, huvudprojekteraren, den ansvariga arbetsledaren och annan sakkunnig som byggnadstillsyningen kräver.

Inledande syn används i mindre krävande projekt i stället för inledande möte.

Lägessyn

På detaljplaneområden granskar kommunens fastighets- och mätningsenhet byggnadens plats och höjdläge. På glesbygden förrättar byggnadsinspektören lägessyn.Med granskningarna säkerställs att den uppförda byggnaden är till storleken i enlighet ned bygglovet, att den byggts på den plats och i det höjdläge som anges i lovet. Lägessyn ska beställas när byggnadssockeln har färdigställts.

Skorstens-/kanalsyn

Om det krävs en skorstens-/kanalsyn i bygglovet uför byggnadsinspektören denna innan skorstenens genomföringar täcks in.

Skorstensgranskning

Den ansvariga arbetsledaren granskar monteringen av skorstenen/rökkanalerna och verifierar granskningen med kvittering i  ett separat skorstensgranskningsprotokoll, som ges åt byggnadstillsynen vid bruktagningssynen.

Konstruktionssyn

Konstruktionssyn kan begäras när det bärande konstruktionerna och vattentaket har byggts och konstruktionerna är synliga. Begäran om konstruktionssyn riktas till byggnadstillsynen (byggnadsinspektörerna).

Inspektion av vatten- och avloppsanläggningar

FVA arbetsledaren granskar alla vatten- och avloppsanläggningar och kvitterar sin granskning i byggnadsarbetets granskningsprotokoll som ges till byggnadstillsynen i samband med slutsynen. Dessutom levereras ett protokoll på bruksvattenanläggningarnas provtryckning till byggnadstillsynen.

Inspektion av ventilationsanläggningar

Ventilationsanläggningarna granskas när anläggningarna har installerats. Ventilationsarbetsledaren granskar installationerna och kvitterar granskningen i granskningsprotokollet som ges till byggnadstillsynen i samband med slutsynen. Dessutom levereras ett protokoll på ventilationsanläggningarnas luftmängdsmätning till byggnadstillsynen.

Inspektion av uppvärmningsanläggningar

Om byggnaden har centraluppvärmning med egen bränslematning ska anläggningarna besiktas. Brandinspektören utför besiktningen. Beställning av besiktningen ska riktas till Östra Nylands räddningsverk 020 1111 400.

Bruktagningssyn

Innan man kan flytta in eller ta i bruk den uppförda byggnaden ska en bruktagningssyn förrättas, d.v.s. en partiell slutsyn. Bruktagningssynen kan göras för hela byggnaden eller till den del som i synen konstateras vara säker, hälsosam och användbar (markanvändnings- och bygglagen 153 §). Vid bruktagningssynen ska byggnaden till de delar som tas i bruk fylla kraven på hälsa och säkerhet.

Gällande bruktagningssynen ska åtminstone följande beaktas:
• reservera tid för bruktagningssyn tillräckligt på förhand med tanke på bruktagandet
• kontrollera att villkoren i bygglovet har beaktats
• husets nummerskylt (eller vid behov flera) ska vara monterad på en tydlig plats på väggen, där den lätt kan ses från vägen
• överenskommelse om avfallshantering ska vara gjord
• husstegar, takstegar, takbryggor och snöhinder ska vara monterade
• räcken och trappor ska vara monterade
• byggnadsprojektets ansvarspersoner ska ha utfört sina granskningar och protokollfört dem
• byggnadens elanordningar ska vara granskade och granskningen protokollförd
• ifall bostaden har rum i övre våningen ska det finnas en nödutgång från dessa
• brandvarnarna ska vara monterade och aktiverade
• branddörrar och fönster ska vara monterade samt brickor som anger typgodkännande ska vara synliga
• byggnadens energiutredning ska vara uppdaterad enligt förverkligandet.
• borrningsprotokoll på eventuella jordvärmebrunnar ska förevisas
• byggnadsanmälan till skatteverket ska vara gjord (gör anmälan ett par veckor före bruktagningssynen så att intyg över anmälan kan förevisas på synen)

Slutsyn

Vid slutsynen avslutas byggnadsprojektet. Efter slutsynen upphör såväl huvudprojekterarens som den ansvariga arbetsledarens ansvar. Förutsättningen för att slutsynen ska förrättas är att alla nödvändiga synförrättningar som har angetts i bygglovet har hållits och byggnadsarbetena är till alla delar färdiga. Byggnaden med omgivning, d.v.s. även gårdsområdet, ska till alla delar kunna tas i bruk. Vid slutsynen förevisas byggnadens bruks- och underhållsanvisning, som eventuellt har krävts i bygglovet

Suomeksi

Senast ändrat 08.07.2019