Poikkeamispäätös/Suunnittelutarveratkaisu

Luvan hakeminen

Sipoossa rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta. Rakennusvalvonta suosittaa, että luvan hakija on yhteydessä lupavalmistelija Vesa Ruposeen etunimi.sukunimi@sipoo.fi tai 09 2353 6840 ennen lupahakemuksen jättämistä.

Lupahakemuksen liitteet

1. Asemapiirros
Asemapiirroksia laativat mm. rakennusmestarit, arkkitehdit ja insinöörit. He voivat myös yleensä auttaa hakemuslomakkeiden täyttämisessä. Kunnasta on tilattavissa pohjakarttaa kartoitetuilta alueilta ja korkeuskäyräaineistoa koko kunnan alueelta asemapiirrosta varten. Lisätietoa kartta-aineistoista ja tilauslomake mittauspalveluiden sivuilla.

Asemapiirroksen tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Piirroksen allekirjoittaja vastaa siitä, että piirros / asiakirjat ovat oikeellisia ja asianmukaisia ja että ne eivät sisällä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Viranomaisia ja naapureita ei saa johtaa harhaan.

Pätevä suunnittelija tuntee asemapiirroksen sisältövaatimukset. Tämän lisäksi niistä on olemassa erillinen ohje, joka löytyy täältä.

2. Selvitys naapureiden kuulemisesta
Naapureille on ilmoitettava suunnitellusta rakennushankkeesta. Heille on toimitettava kopio hakemuslomakkeesta sekä asemapiirroksesta ja varattava vähintään 7 päivää muistutuksen tekemiseen.

• Jos hakija itse hoitaa naapureiden kuulemisen (suositellaan), on hakemukseen liitettävä selvitys kuulemisesta. Tätä tarkoitusta varten kuulemislomakkeet löytyvät täältä.
• Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön (myös rakentamattoman kiinteistön) tai muun alueen (myös yhteisomistuksessa olevien alueiden) omistajaa tai haltijaa.
• Vastapäätä olevalla kiinteistöllä tarkoitetaan tien, kapean salmen, kapean puistoalueen tms. alueen toisella puolella sijaitsevaa kiinteistöä
• Jos kiinteistön omistajia tai haltijoita on useampi kuin yksi, on jokaisen omistajan tai haltijan allekirjoitettava kuulemislomake.
• Lupapisteen kautta saa tiedon kuultavista naapureista. Luvan käsittelijä voi tehdä listauksen sen jälkeen, kun hakemus on viranomaisen nähtävissä. Palvelu on käytössä ainoastaan Lupapisteessä.
• Jos kunta hoitaa kuulemisen, veloitetaan hakijalta palvelumaksut voimassa olevien taksojen mukaan.
• Jos hanke on niin laaja, että normaalin naapureiden kuulemisen lisäksi vaaditaan kuulutuksella kuulemista, kunta hoitaa tämän ja veloittaa kulut hakijalta

3. Muut liiteasiakirjat
• Rakennusvalvonta liittää tarvittaessa hakemukseen lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisteri kartan, kiinteistörekisteriotteen ja peruskarttaotteen veloituksetta. Hakijan ei tarvitse liittää näitä asiakirjoja hakemukseen.
• asemakaava-alueilla ote asemakaavakartasta ja –määräyksistä, joka lisätään rakennusvalvonnassa.
• Mikäli omistajana on kuolinpesä / perikunta, on hakemukseen liitettävä virkatodistus (sukuselvitys). Hakemuksen allekirjoittavat kaikki osakkaat/jäsenet tai yksi osakkaista/jäsenistä voidaan valtuuttaa, jolloin valtakirja on oheistettava.
• Mikäli omistajana on yritys, yhteenliittymä, yhdistys ym., on hakemukseen liitettävä ote kaupparekisteristä / yhdistysrekisteristä, josta käy ilmi kenellä on nimenkirjoitusoikeus.
• Jos rakennuspaikka muodostuu määräalasta, liitteeksi jäljennös kauppakirjasta.
• Jos rakennuspaikka on vuokrattu, liitteeksi jäljennös vuokrasopimuksesta.

Päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, vaan varsinaista rakennuslupaa on haettava päätöksen voimassaoloaikana. Poikkeamispäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta. Tämän ajan kuluessa on haettava rakennuslupaa.

Poikkeamista/suunnittelutarveratkaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea jatkoa voimassaoloaikaan, toisin kuin rakennuslupaan.

På svenska

 

Viimeksi muokattu 08.07.2019