Ilmoitusmenettely 

Joihinkin rakennustoimenpiteisiin voidaan soveltaa rakennus- ja toimenpidelupaa kevyempää ilmoitusmenettelyä.

Toimenpiteistä, jotka voidaan tehdä Sipoon kunnassa ilmoitusmenettelyllä, on luettelo Sipoon kunnan rakennusjärjestyksessä.

Ilmoitusmenettelyä ei kuitenkaan sovelleta saunarakennuksen, tilapäisestikään asumiskäyttöön tulevan rakennuksen eikä tilapäisen eläinsuojan rakentamiseen. Ne edellyttävät rakennuslupaa.

Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta sekä tarvittaessa hakijan selvitys rakennuspaikan tai tontin hallintaoikeudesta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa.

Mikäli rakentaa haja-asutusalueella alle viiden metrin, mutta yli neljän metrin päähän tontin rajasta, tulee saada rajanaapurilta rakentamiselle suostumus.

Mikäli rakentaa vähäisen erillisen rakennelman (alle 10m²) alle neljän metrin päähän tontin rajasta, tulee saada rajanaapurilta rakentamiselle suostumus .

Asemakaava-alueet

Ilman rakennuslupaa tai ilmoitusta voidaan rakentaa vähäinen, erillinen, tulisijaton, I -kerroksinen kerrosalaltaan alle 7 m²:n suuruinen rakennelma (esim. kasvihuone, koirankoppi, leikkimökki, huvimaja), kun se voidaan sijoittaa asemakaavan mukaiselle rakennusalalle. Ranta-asemakaava-alueilla tulee tällaisen vähäisen rakennelman etäisyyden rantaviivasta olla vähintään 20 m, ellei kaavasta muuta johdu. Vähäisen rakennelman etäisyyden naapurin rajasta on oltava vähintään 4 m ja asuin- ja työhuoneiden pääikkunoista kohtisuoraan mitattuna vähintään 8m. Jos muita rakennuksia on alle 8 m etäisyydellä, on lisäksi otettava huomioon rakentamiseen liittyvät palomääräykset.

Asemakaava-alueiden ulkopuoliset alueet

Ilman rakennuslupaa tai ilmoitusta voidaan olemassa olevan asuinrakennuksen tai maatilan talouskeskuksen kanssa samalle kiinteistölle tehdä erillinen, tulisijaton, I-kerroksinen vähäinen rakennelma (esim. kasvihuone, koirankoppi, leikkimökki ja huvimaja), joka on kooltaan alle 10m². Vähäisen rakennelman etäisyyden naapurin rajasta on oltava vähintään 5 m ja asuin- ja työhuoneiden pääikkunoista kohtisuoraan mitattuna vähintään 8 m ja rantaviivasta vähintään 20 m Jos muita rakennuksia on alle 8 m etäisyydellä, on lisäksi otettava huomioon rakentamiseen liittyvät palomääräykset. Lisäksi on huomioitava etäisyydet ajo- ja rasiteteistä.  

 

Viimeksi muokattu 04.11.2019