Rakennusluvan hakeminen
ja hakemukseen tarvittavat asiakirjat

Kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisen palvelun Lupapisteen kautta. Ainoastaan rakennusluvan muutos ennen 1.1.2017 myönnettyihin lupiin haetaan edelleen paperihakemuksella. Hakemus otetaan käsittelyyn, kun hakemus on täytetty asianmukaisesti ja kaikki tarvittavat liitteet on liitetty. Lupapisteessä kaikki liitteet tulee liittää pdf -muodossa, lukusuunnassa ja tallennettuna oikeaan mittakaavaan.

Kaikkien rakennuspaikan haltijoiden sekä pääsuunnittelijan tulee olla kutsuttuna Lupapisteen hankkeeseen ja heidän on myös hyväksyttävä kutsu. Suosittelemme että pääsuunnittelija tekee hakemuksen Lupapisteeseen.

Ohjeet Lupapisteen käyttöön

Rakennusvalvonta liittää tarvittaessa hakemukseen lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisterikartan, kiinteistörekisteriotteen, peruskarttaotteen sekä otteen asemakaavasta veloituksetta. Hakijan ei tarvitse liittää näitä asiakirjoja hakemukseen.

Siinä tapauksessa että lainhuutoa ei ole vielä myönnetty, liitetään hakemukseen kauppakirja. Jos kyseessä on määräala, on liitteenä oltava myös kartta, josta selviää määräalan sijainti ja rajat. Jos rakennuspaikka muodostuu vuokra-alueesta, on hakemukseen liitettävä vuokrasopimus karttoineen. Kun hakija on yhtiö, yhdistys tai säätiö, tulee hakemukseen liittää tätä koskeva rekisteriote ja tarvittaessa pöytäkirjaote kokouksesta, jossa asiasta on päätetty.

• Pääpiirustukset
Rakennuslupahakemukseen liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Pääpiirustusten tulee olla asianmukaisesti laadittu. Piirustuksissa ei saa olla vanhoja hyväksymisleimoja, vanhoja nimiöitä eikä vanhoja muutosmerkintöjä.

Rakennushankkeen suunnittelussa tulee käyttää suunnittelijoita, joilla on riittävä pätevyys suunnittelutehtävän vaativuuteen nähden. Suunnittelijan on varmennettava pääpiirustukset allekirjoituksellaan. Jos pääsuunnittelija on eri henkilö kuin rakennuksen suunnittelija, tulee myös pääsuunnittelijan varmistaa suunnitelmat allekirjoituksellaan.

Asemapiirros mittakaavassa 1:200 (asemakaava-alueella) ja 1:500 (muilla alueilla) Asemapiirrokseen tulee myös merkitä käytetty korkeusjärjestelmä (N60 tai N2000). Asemapiirroksesta on käytävä ilmi mm. olemassa olevat ja purettavat rakennukset ja niiden käyttötarkoitukset, uudisrakennuksen etäisyys rajoista, sen päämitat ja korkeusasema sekä lähiympäristön rakennukset käyttötarkoituksineen, vesihuollon, jätehuollon ym. järjestäminen, jätevesijärjestelmä, tieyhteys, pysäköinti ja piha-alueen järjestelyt sekä rakennuspaikan ja lähiympäristön korkeussuhteet ja kasvillisuus. Kunnasta on tilattavissa pohjakarttaa kartoitetuilta alueilta ja korkeuskäyräaineistoa koko kunnan alueelta asemapiirrosta varten. Lisätietoa kartta-aineistoista ja tilauslomake mittauspalveluiden sivuilla

Ranta-alueella asemapiirrokseen tulee lisäksi merkitä rakennuksen kohtisuora (lyhin) etäisyys rantaviivasta.

Asemakaava-alueella on asemapiirroksessa esitettävä koko asemakaavan mukainen tontti ja ympäröivää aluetta riittävässä laajuudessa sekä kaikki kyseistä kohdetta koskevat viralliset asemakaavamerkinnät ja -määräykset selityksineen, kortteleiden ja katu-alueiden rajat sekä katujen nimet ja korkeusasemat.

Asemapiirroksen tulee sisältää autopaikka- ja kerrosalalaskelma, jollei niitä tehdä erillisinä selvityksinä.

Pohjapiirros tulee laatia rakennuksen kaikista kerroksista. Lisäksi tarvitaan vesikattopiirustus, jos katto tai katon varusteet eivät riittävästi ilmene julkisivupiirroksista. Liikuntaesteiselle soveltuva kulkuyhteys ja sisäänkäynti on esitettävä pohja- ja/ tai asemapiirroksessa. Pohjapiirroksiin on merkittävä palo-osastoinnit.

Savuhormin leikkaus tulee esittää mittakaavassa 1:20.

Leikkauspiirustus tulee laatia kaikista rakennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi tarpeellisista kohdista. Leikkauspiirustukseen on liitettävä selvitys käytetyistä rakennetyypeistä U-arvoineen.

Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista. Liittyminen viereisiin rakennuksiin sekä ympäröivään maastoon on näytettävä riittävän laajasti. Rakennuksen sovitus maastoon ja maaston muutokset on esitettävä (alkuperäinen maaston korkeusasema esitetään katkoviivoituksella). Julkisivupintojen ja rakennusosien värit ja materiaalit on esitettävä (tarvittaessa värimallein).

Asemakaava-alueella on esitettävä uudisrakennuksen ja maaston liittyminen naapuritonttien olosuhteisiin ja rakennuksiin katujulkisivupiirustuksena.

Kaikkien pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustusten tulee olla mittakaavassa 1:100 (omakotitalojen, talousrakennusten yms. pienehköjen rakennusten piirustukset voivat olla mittakaavassa 1:50).

Muutos- ja korjausrakentamisen piirustuksissa esitetään tilanne ennen muutos- ja korjaustyötä sekä muutos- ja korjaussuunnitelma asianmukaisin merkinnöin.

• Naapureiden kuuleminen
Lupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäisen kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Lupahakemuksen käsittelijä tekee listauksen kuultavista naapureista Lupapisteeseen. Kuulemisen voi tehdä joko kutsumalla naapurit Lupapisteeseen tai erillisellä, Lupapisteeseen skannattavalla lomakkeella. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta tiedotettava sopivalla tavalla myös rakennuspaikalla.

• Liittyminen kunnallistekniikkaan
Hakemus liittymisestä kunnallistekniikkaan liitetään Lupapisteeseen. Lomakkeen ja ohjeet saa täältä

• Jäteveden johtaminen haja-asutusalueella
Jos jätevesiä ei voida johtaa vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, kiinteistön jätevesijärjestelmästä on esitettävä suunnitelma liitteineen. Suunnitelma on esitettävä myös, kun olemassa olevaan rakennukseen tehdään laajennus tai olemassa olevan rakennuksen märkätiloihin tehdään muutoksia. Ennen suunnitelman jättämistä on rakentajan syytä neuvotella hankkeesta ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

• Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys
Lupahakemukseen on liitettävä perustamistapalausunto tai pohjatutkimus. Selvityksen tarpeellisuus ja laajuus määräytyy rakennuspaikan olosuhteista ja hankkeen ominaisuuksista.

• Rakennuksen energiaselvitys
Jos rakennuksen lämmitettävä nettoala on vähintään 50 m², hakemukseen on liitettävä energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen ja tasauslaskelman.

• Kosteudenhallintaselvitys

• Pääsuunnittelijan tarkastuslista on liitettävä kaikkiin hakemuksiin, jotka koskevat omakotitaloja ja niitä suurempia hankkeita.

• Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu
Rakennusvalvonta liittää tarvittaessa hakemukseen Sipoon kunnan tekemät päätökset.
ELY:n päätöksistä hakija liittää skannatut päätökset liitteineen Lupapisteeseen.

Hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää muitakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

På svenska

Viimeksi muokattu 24.03.2020