Sjukhus- och rehabiliteringstjänster

Hälsocentralens sjukhus avdelning 1
akut- och rehabiliteringsavdelning

Avdelningens telefonnummer: 09 2353 6451
Adress:
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

På sjukhuset finns 33 patientplatser. Patienterna kommer antingen hemifrån via jouren eller för fortsatt vård från specialsjukvården.
Patienterna är i behov av akut sjukvård och rehabilitering eller väntar på fortsatt vårdplats. Dessutom sköts dagligen patienter som kommer direkt hemifrån för att få till exempel intravenöst läkemedel.

Värden i vården
Vi högaktar patienternas individualitet, människovärde och rättigheter. Patienterna har självbestämmanderätt och rätt att få information samt rätt till en trygg och kontinuerlig vård.

Förverkligande av vården
Vården förverkligas enligt teamarbete och till grund för vården uppgörs en individuell rehabiliterande vårdplan.

Målet med den rehabiliterande vården är att kunna hemförlova patienten så fort som möjligt. Ett mångprofessionellt vårdteam har ansvar för rehabiliteringen. Till teamet hör bland annat läkare, skötare och fysioterapeuter.

Det mångprofessionella vårdteamet uppgör tillsammans med patienten ett ”rehabiliteringsträd”, med grenar på vilka rehabiliteringens delmål skrivs ned.

Vi uppmuntrar också anhöriga att delta i patientens vård (t.ex. att hjälpa till vid måltiderna och göra små promenader ute) och att planera vården tillsammans med vårdpersonalen.

Bäddavdelningen fungerar som undervisningsavdelning, bl.a. sjukskötar-och närvårdarstuderande gör sin praktik på avdelningen. Besökstiden på avdelningen är dagligen kl.11 - 19. Om man vill komma på besök vid andra tider går det bra att komma överens om det med personalen.

 

SuomeksiAvdelningsskötare
Paula Lappalainen
+358401914304

Fysioterapi

Nickby social- och hälsostation
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Tidsbeställning och rådgivning per telefon vardagar kl. 11.30 – 12.30, tfn 09 2353 6441, övriga tider telefonsvarare

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som riktar sig till primärhälsovårdens klienter. Fysioterapins syfte är att upprätthålla och/eller förbättra olika åldersgruppers rörelse- och funktionsförmåga med hjälp av fysioterapeutiska metoder i samarbete med klienten och annan rehabiliterande personal. Fysioterapins målsättning är att klienterna ska klara sig så självständigt som möjligt i sin egen boende- och livsmiljö. Dessutom erbjuder fysioterapiavdelningen särskilda rehabiliteringsgrupper.

Besöksavgift: 11,50 €. Uppbärs för max. 45 gånger/år.

För fysioterapitjänsterna ansvarar
Avdelningsskötare Marina Westerlund tfn 09 2353 6445

Läs mer om fysioterapin...

Hjälpmedelservice

Utvärdering av hjälpmedelsbehovet, utlåning av hjälpmedel och handledning i hur hjälpmedlet ska användas kräver tidsbeställning.
Vänligen kontakta hjälpmedelsenheten under telefontiden må – ti, to – fre kl. 8.00 – 9.00, tfn 09 2353 6443.

Ni kan också ta kontakt per e-post: nina.helenius@sibbo.fi.

Hjälpmedel lånas ut till sådana Sibbobor som hälsocentralen har behandlingsansvaret för och som har nedsatt förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter på egen hand till följd av skada eller sjukdom. I första hand tryggas tillgången till sådana hjälpmedel som är nödvändiga för att klienten på egen hand ska klara av de viktigaste dagliga göromålen.

Hjälpmedelsbehovet kan upptäckas av klienten själv, en anhörig, hemvården, en läkare eller någon annan vårdande instans inom hälso- och sjukvården. Utlåningstiden uppskattas i samband med utlåningen av hjälpmedlet (kortvarig eller långvarig utlåning). Personliga hjälpmedel såsom proteser, stödstrumpor och specialskodon anskaffas individuellt med betalningsförbindelse.

Läs mer om hjälpmedelsservicen…

Ergoterapi

Ibland kräver den vardagliga verksamheten mer av människan än vad hon på grund av sjukdom, handikapp eller förändringar i livssituationen klarar av. Grunden för ergoterapi är synen på människans möjligheter att påverka sin framtid, hälsa och sitt välmående genom sina egna handlingar och val.

Ergoterapi är rehabilitering som baserar sig på användning av verksamhet som en terapeutisk vårdform samt samarbete och växelverkan mellan ergoterapeuten och klienten. Målet med ergoterapin är att göra det möjligt för klienten att vara självständig i den egna vardagen och verksamheten, dvs. i deltagandet i sitt eget liv och valen i livet.

Ansökningar om betalningsförbindelse behandlas i rehabiliteringsarbetsgruppen.

Läs mer om ergoterapi…

 

Talterapi

Svenskspråkig talterapeut
Catarina Ekström
+358401914354
telefontid tisdagar kl 12‑13
Finskspråkig talterapeut
Maarit Rantanen-Lajunen
+358503802590
telefontid torsdagar kl. 12‑13

Talterapeuternas mottagningar finns i Nickby social- och hälsostation (2 vån.), Jussasvägen 14, 04130 Sibbo.

Talterapi är medicinsk habilitering som ges av en legitimerad talterapeut. Till arbetet hör även förebyggande av kommunikationssvårigheter t.ex. som information om barnets språkutveckling till dagvårds- och rådgivningspersonal. Talterapeuterna undersöker och habiliterar störningar i tal, språk, kommunikation och röst.

Syftet med talterapi är att eliminera, förebygga eller lindra olika språk- och kommunikationsstörningar.

Talterapeuterna i Sibbo arbetar med 0-6-åriga barn samt ett begränsat antal skolbarn. Talterapi ordnas i allmänhet på svenska om barnets dagvårds- eller skolspråk är svenska (gäller inte språkbad).

Talterapi för vuxna ordnas som köptjänst.

Läs mer om talterapi…

Senast ändrat 01.08.2017