Katunäkymä

TM 2 Talman keskustan eteläosa

På svenska
Asemakaava

Noin 46 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijaitseeAlustava rajaus opaskartalla Talman nykyisen kyläkeskuksen ja laskettelukeskuksen välisellä, pääosin metsäisellä mäkialueella. Alue rajautuu idässä Talmantien varren omakotiasutukseen, etelässä Talmantiehen ja lännessä Vanikonrinteen asutukseen ja pohjoisessa Kerava-Porvoo rataan. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu Martinkyläntieltä Keravantielle suuntautuva uusi kokoojakatuyhteys sekä osa Talmantiestä.

Alueesta on tavoitteena muodostaa Talman tulevan taajamakeskuksen ja juna-aseman läheinen, monimuotoinen sekä varsin tiivis ja tehokkaasti toteutettu asumispainotteinen alue noin 1600-2000 asukkaalle. Asemakaavalla mahdollistetaan koko taajamaa palvelevan oppimiskeskuksen rakentaminen sekä Martinkyläntieltä Keravantielle suuntautuvan pohjois-eteläsuuntaisen pääkokoojakadun ja tähän katuyhteyteen liittyvän ensimmäisen radanalituksen toteuttaminen.

Alueen tehokkaalla rakentamisella ja tiiviillä rakenteella tulee luoda edellytyksiä hyvien joukkoliikenneyhteyksien järjestämiselle (ensi vaiheessa bussiliikenteelle ja pidemmällä aikavälillä junayhteydelle välillä Kerava-Nikkilä) sekä kävellen ja pyöräillen kulkemiseen.

Yhteyshenkilöt

Suvi Kaski, kaavoituskoordinaattori, puh. 040 191 6082
Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö, puh. 050 409 3957

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Tilaa sähköpostitiedote

Jos haluat tietoa tämän asemakaavan etenemisestä sähköpostiisi, lähetä viesti suvi.kaski@sipoo.fi. Saat sähköpostitse tiedon mm. kaavan nähtävilletulosta.

Tilannekatsaus Talman kaavoitukseen

Talman keskustan eteläosan asemakaava (TM 2) oli luonnoksena nähtävillä 3.6.-23.8.2019 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin 11 lausuntoa ja kaksi asukasmielipidettä.

TM 2-kaavahanke kytkeytyy sijaintinsa ja suunnittelutavoitteidensa osalta vahvasti KeNi-ratahankkeeseen (= henkilöraideliikenteen käynnistäminen Kerava-Nikkilä rataosuudella) ja Talman tulevaan asemaan. Tähän liittyen ja osin luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on noussut esiin vielä uusia selvitys- ja suunnittelutarpeita, jotka tulee tehdä ennen kuin kaavaratkaisua voidaan työstää eteenpäin kaavaehdotukseksi.

TM 2-kaavatyö jää siten nyt odotuttamaan KeNi-rataan kytkeytyvien selvityksien ja suunnitelmien valmistumista. Sillä aikaa on tarkoitus edistää Talman kehittämistä olemassa olevan kyläkeskuksen ja sen pohjoispuolisilla alueilla (Talmankaaren sisäosa ja Laaksotien varren ok-tontit), jotka eivät ole niin voimakkaasti kytköksissä tulevaan ratahankkeeseen. Näiden kaavahankkeiden eteenpäin viemisestä päätetään tulevassa kaavoitusohjelmassa, joka on tarkoitus viedä poliittiseen päätöksentekoon ensi vuoden kevättalvella. Kaavoitusohjelman hyväksymisestä tullaan tiedottamaan mm. kunnan nettisivuilla. Myös KeNi-hankkeelle on tarkoitus perustaa ensi vuonna omat hankesivut, joiden kautta voi seurata hankkeen etenemistä.

Kaavaluonnosaineisto nähtäville

Maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan 13.5.2019 asettaa asemakaavan valmisteluaineiston (sis. kaavaluonnos ja sitä koskeva aineisto) nähtäville MRL:n 62 §:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti.

Ote pöytäkirjasta Maajaos 13.5.2019 § 45 (pdf)

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 3.6.-23.8.2019.Kuva yleisötilaisuudesta 5.6.2019

Kuulutus 29.5.2019 (pdf)

Asemakaavakartta, luonnos (pdf)
Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 13.5.2019 (pdf)
2. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (pdf)
3. Kaavakartan pienennös (pdf)
4. Merkinnät ja määräykset (pdf)
5. Viitesuunnitelman havainnekuvat, vaihe 1 ja 2 (pdf)
6. Seurantalomake (pdf)

Valmisteluvaiheen vuorovaikutus

Kaavatyötä koskeva yleisötilaisuus pidettiin 5.6.2019 TalmaSkin kesäravintolassa.
Kiitos kaikille osallistujille!

Kuva yleisötilaisuudesta 5.6.2019
Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua kaavaluonnosaineistoon ja sen pohjaksi tehtyyn viitesuunnitelmaan. Kaavaluonnoksesta saatujen kommenttien ohella, keräsimme tilaisuudessa osallisilta evästyksiä alueen rakentamistapaohjeiden laadintaan. Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan esittelyaineistoihin.

Suunnittelun lähtökohdat (pdf)
Viitesuunnitelma 12.3.2019 (pdf)
Suunnittelun aikataulu ja tiedotus (pdf)

Evästyksiä alueen rakentamistapaan:
Minkälaisia taloja Talmaan? (pdf)

Mikä kattomuoto olisi alueen taloissa toivotuin? (pdf)
Mitä värejä? ja Mistä rakennusmateriaaleista pidät? (pdf)

Yhteenveto asukasillan 5.6.2019 palautteesta (pdf)

Aloitusvaihe

Ihmisiä suunnitteluillassaTorstaina 15.6.2017 järjestettiin suunnitteluilta TalmaSkin kesäravintolassa. Kiitos kaikille osallistujille!

Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua Talman keskustan eteläosan asemakaavan alustavaan viitesuunnitelmaan. Muita aiheita olivat Talman imago ja brändi sekä verkkoviestintä. Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan esittelyaineistoihin.

Suunnittelun lähtökohdat: osayleiskaava ja ideasuunnitelma (pdf)
Talman keskustan eteläosan viitesuunnitelma: havainnekuva (pdf)
Talman keskustan eteläosan viitesuunnitelma: visualisointikuvia (pdf)
Talman imago ja brändi: poimintoja tutkimuksista (pdf)
Tulevaisuuden Talma: Mikä sana kuvaa mielestäsi tulevaisuuden Talmaa (pdf)
Verkkoviestintä Talman suunnittelussa (pdf)

Asemakaavatyö kuulutettiin vireille 30.11.2016.

Kuulutus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Selvitykset

Luonto ja ympäristö

Luontoselvitys, Faunatican raportteja 23/2017 (pdf)
Talman osayleiskaavan asemakaavoitettavien alueiden luontokohteiden uudelleen inventointi 2014. Ympäristötutkimus Yrjölä 3.11.2014 (pdf)

Rakentaminen

Aseman tarveselvitys, Sito 31.10.2017 (pdf)
Talman pääkokoojakadun tilavaraussuunnitelma sekä asemakaava-alueen rakennettavuusselvitys, WSP 2019 (pdf)
TM 2 -asemakaava-alueen liittymätarkastelu, WSP 2019 (pdf)
Hulevesiselvitys ja -suunnitelma, Pöyry 2017 (pdf)
Hulevesisuunnitelman päivitys, WSP 2019 (pdf)
TM 2 -kaava-alueen vesihuollon yleissuunnitelma, Pöyry 2018 (pdf)

Ympäristöhäiriöt

Meluselvitys, Ramboll 2017 (pdf)
TM 2 -asemakaava-alueen raideliikenteen tärinäselvitys, Promethor 2016 (pdf)

Viimeksi muokattu 18.11.2019