Tietosuoja

Tietosuojan tavoitteena on suojata henkilötietoja, ja sillä tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digiaikana. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Halutessasi voit tutustua tietosuoja-asetukseen kokonaisuudessaan tästä.

Henkilötieto on yleisesti ottaen tietoa, josta henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Henkilötiedolla tarkoitetaan EU:n asetuksen mukaisesti kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Henkilötietoja ovat siten nimen, osoitteen ja henkilötunnisteen lisäksi myös muut henkilöä yksilöivät tiedot, kuten IP-osoitteet, luottokorttinumerot, puhelinnumerot, kiinteistötunnukset, auton rekisterinumero ja valokuvat.

Henkilötietojen käsittely

Suurin osa Sipoon kunnan palveluista perustuu kunnan lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus, milloin tahansa.

Kunta ylläpitää useita eri sektoreiden palveluntuotantoon tarvittavia rekistereitä. Rekisterit sisältävät henkilötietoja, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköinen osoite. Kukin rekisteri sisältää kuitenkin vain palvelulle tarpeelliset tiedot, joiden käytölle asiakas on antanut suostumuksensa. Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietosi on hyvin suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta kaupallisille toimijoille, ellei siitä ole selvästi sovittu asiakkaan kanssa ennalta. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille vain lain tai viranomaispäätösten niin edellyttäessä. Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen ajan, tai suostumuksen mukaisesti.

Tekniikka- ja ympäristöosaston tietosuojakäytäntö (pdf).

Tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä sähköisesti lomakkeella Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.

Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit sähköisesti tehdä lomakkeella Rekisteritietojen korjausvaatimus.

Voit tehdä pyynnön omien tietojesi saamiseksi ja vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi myös henkilökohtaisesti kunnan infossa (Kirjasto, Pohjoinen koulutie 2).

Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava (Kirjasto, Pohjoinen koulutie 2).

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteesta ilmenee, kuka toimii henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään, minne niitä säännönmukaisesti luovutetaan ja tietojen suojauksen periaatteet.

Sipoon kunta laatii ylläpitämistään henkilörekistereistä tietosuojaselosteet, joihin on mahdollista tutustua. Selosteet ovat toistaiseksi nähtävillä jokaisen toimialan omilla sivuilla. Päivitämme edelleen selosteita ja kokoamme selosteet tälle sivustolle lähiaikoina.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava auttaa sinua tietosuojaan liittyvissä asioissa. Voit ottaa yhteyttä Sipoon kunnan tietosuojavastaavaan kirjoittamalla osoitteeseen tietosuojavastaava@sipoo.fi. Ethän käytä sähköpostia luottamuksellisten tai henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen.

Lisätietoja tietosuojasta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto tietosuoja.fi
Arjentietosuoja.fi

På svenska

Viimeksi muokattu 15.04.2020