M3 Massby Danielsbacka bostadsområde

Suomeksi
Detaljplan

Planeringsområdet för Massby Danielsbacka bostadsområde är beläget längs Danielsbackavägen väster om Söderkulla i Sibbo. Avståndet till Söderkulla centrum är ca 1,5 km. I enlighet med planavgränsningen omfattar detaljplanen delar av fastigheterna 753-419-4-1604 (i Sibbo kommuns ägo), 753-895-0002-0009 (allmän väg) samt 753-419-4-1804 (i privat ägo). Planeringsområdets totala areal är ca 21,7 ha.

På området planeras ett småhusdominerat bostadsområde med anknytande grönområden samt trafikförbindelser. I närheten av planeringsområdet finns sammanlagt fyra ridstall. Vid planeringen av området fästs särskild uppmärksamhet vid att bevara eller till och med förbättra förutsättningarna för verksamheten i de närliggande stallen.Avgränsningen på snedflygbild

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

Aino Kuusimäki
, planläggare
tfn. 040 185 5318
fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Beredningsskedet
Avgränsningen på guidekartan

Markanvändningssektionen har beslutat lägga fram beredningsmaterialet för detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde (plan M3). I beredningsmaterialet ingår detaljplanebeskrivningen med bilagor samt två alternativa utkast till detaljplanekarta. Vi önskar få respons om goda sidor och utmaningar på båda utkastversionerna. På basen av erhållen respons bereds som följande ett planförslag.

Eventuella åsikter om beredningsmaterialet ska lämnas in skriftligt senast 3.12.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 1.11.2018 (pdf)

Detaljplanebeskrivning (pdf)

Alternativ detaljplanekarta; Stenbacka bygata (pdf)

Alternativ detaljplanekarta; Danielsbacka bygata (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)

Planutställning 22.11.2018

För intresserade av områdets planläggning ordnades en planutställning i Söderkulla bibliotek torsdag 22.11.2018 kl. 17–19. I samband med utställningen kunde man ge respons antingen muntligt eller skriftligt med tanke på planens vidareutveckling.

Workshop 20.9.2018

För intresserade av områdets planläggning ordnades en workshop i Söderkulla bibliotek torsdag 20.9.2018 kl. 17–19. Under workshopen presenterades utgångspunkterna för planeringen, och området och planeringens mål diskuterades i grupper.

Sammanfattning av workshoppen (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 30.8.2018.

Detaljplanearbetet har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning, som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmet finns framlagd på webben under hela planprocessen. Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast den 8.10.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering(at)sibbo.fi.

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kungörelse om anhängighet 30.8.2018 (pdf)

Kungörelse om förlängd tidsfrist 6.9.2018 (pdf)

Senast ändrat 04.05.2020