Material

En invånarenkät genomfördes hösten 2018. Enkäten hörde samman med utarbetandet av parkeringsriktlinjer för Sibbo kommun och syftade till att utreda vad sibboborna anser om parkerings nuläge och behoven av att förbättra den. Tilläggsinformation: Invånarenkät genomfördes på hösten 2018, resultat av enkäten här. Suomeksi

Sammandrag över nuvarande allmänna parkeringsplatser i Sibbo samt deras användningsgrad (endast på finska)

Sammanställning av nuvarande och planerade platser för anslutningsparkering.

I samband med utarbetandet av parkeringsriktlinjerna fastställdes parkeringsscenarier för år 2030. Du kan läsa mera om parkeringsscenarierna för år 2030 i denna rapport, på finska.


Senast ändrat 27.02.2020