< Aktuellt
29.06.2020

Resultaten av Gator och grönområdens invånarenkät om vinterunderhållet

Resultaten av Gator och grönområdens invånarenkät om vinterunderhållet
Enheten Gator och grönområden i Sibbo kommun lät i maj genomföra en invånarenkät om vinterunderhållet. Antalet svarande på enkäten var särskilt lågt denna vår. Totalt fick man 30 svar på enkäten. I fjol fick man 200 svar på invånarenkäten om vinterunderhållet.

Våren 2020 har varit exceptionell och den särskilda situationen har sannolikt påverkat folks svarsaktivitet. Jämfört med tidigare år sjönk mängden invånarrespons för vårsäsongen 2020 mot slutet av vintern. Dessutom var vintern ytterst snöfattig, vilket även kan ha påverkat svarsmängden för denna enkät.

Områdena med vinterunderhåll omfattade gatunätet som ägs av kommunen, och de hade grupperats enligt de gällande entreprenadområdena. Områdena med vinterunderhåll är:

  • Eriksnäs och Sandbackavägens företagsområde
  • Myras
  • Nickby gård, Östanåparken och Ådalen
  • Nickby centrum, Tallmo och Lönnbacka
  • Söderkulla, Tasträsk och Hansas

Syftet med enkäten var att samla information om hur nöjda invånarna är med underhållsåtgärderna under vintersäsongen bland annat i fråga om plogning, sandning, belysning och renlighet. Enkäten kommer att upprepas igen nästa vår. Utifrån svaren i enkäten vill man reda ut nivån på vinterunderhållet och rikta utvecklingsåtgärderna rätt.

Resultaten av invånarenkäten

Flest svar mottogs från områdena Nickby gård, Östanåparken och Ådalen (12). Från Eriksnäs och Sandbackens företagsområde fick man inte ett enda svar.

Mängden respons var ytterst liten. I den respons som gavs behandlades tidpunkten för avlägsnandet av sand och även avlägsnandets tillräcklighet. Behovet av extra belysning och tiden det tar för att reparera gatubelysningen lyftes också fram. Fler sopkärl önskades vid busshållplatserna i södra Sibbo. I förra årets invånarenkät gavs respons på samma ämne.

De övriga ämnena som kommenterats i fjolårets enkät lyftes inte fram i svaren i någon större mån. Sådana ämnen var exempelvis sandhögarna efter avlägsnandet av sand och intervallen för tömning av sopkärl. Förra året mottogs också många kommentarer om tidpunkten för plogningen och att snövallarna gör gatorna smalare, men på grund av den snöfattiga vintern mottogs nu ingen sådan respons. I detta års respons lyftes gatuarbetenas inverkan fram mer i södra Sibbo, medan sådan respons i fjol var vanligare i Nickby centrums område.

I fortsättningen kommer de ämnen som presenterats ovan och även de övriga ämnena som lyfts fram i enkäten att beaktas. Situationen följs upp även i fortsättningen bland annat med kommande enkäter.

I några av svaren lyftes även fram varje invånares ansvar för miljöns renlighet. I fortsättningen strävar man efter att kommunicera mer effektivt även om de här sakerna.

Övrigt

Om du vill se samtliga resultat av invånarenkäten om vinterunderhållet klickar du på denna länk (pdf).

På grund av det låga antalet svarande ansåg man att det inte är ändamålsenligt att rita diagram över rapporten, eftersom det av enskilda svar inte går att bilda generella åsikter för ett helt område. I rapporten har man gått igenom den öppna responsen från de områden varifrån svar erhållits. Därtill har svaren jämförts med svaren från föregående år.

Tack till alla som svarat!

På hösten öppnar Gator och grönområden en liknande enkät om underhållsåtgärderna under sommarsäsongen.

Mer information:
Simo Kesti, tf. kommunteknisk chef, simo.kesti (at) sibbo.fi


Senast ändrat
29.06.2020