< Aktuellt
20.11.2015

Ändringar i avfallshanteringen - Företagare, känn ditt avfall

Östra Nylands Avfallsservice informerar: Regleringen av avfallshanteringen kommer att bli striktare. 1.1.2016 träder i kraft en förordning som begränsar slutdeponering av bionedbrytbart och annat organiskt avfall på avstjälpningsplatserna. Avfallshanteringsbolagen förutspår att ändringen framför allt kommer att inverka på avfallshanteringen inom små och medelstora företag.

Den nya begränsningen påverkar inte privathushåll. Små avfallsmängder tas emot på avfallsstationerna som tidigare. Inom verksamhetsområdet för Östra Nylands Avfallsservice och Rosk’n Roll har alla soppåsar från privathushåll gått till energiproduktion, det vill säga avfallskraftverk, ända sedan våren 2014. Även bioavfall från separata insamlingar har redan länge transporterats för särskild hantering.

Den nya begränsningen har en större betydelse för företagens, särskilt småföretagssektorns avfallshantering, bedömer Tommi Itkonen, driftchef vid Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice.

”Många småföretagare har hittills lämnat sina sporadiska avfallspartier på avfallscentralen för slutdeponering på avstjälpningsplatsen. Sådant avfall är till exempel småprocessavfall från industrin eller pallar med blandavfall”, nämner Itkonen.

På avfallscentralen kontrolleras det osorterade blandavfallet och transporteras till rätt hantering. I framtiden kommer avfallets hanteringsmetod i allt högre grad att påverkas av om avfallet är osorterat blandavfall, byggavfall eller specialavfall som kan deponeras på avstjälpningsplatsen.

I enlighet med den nya förordningen får den totala halten kol i avfall som deponeras på en avstjälpningsplats inte överstiga 10 procent. På avstjälpningsplatserna deponeras i framtiden främst asbest, jordmaterial, glasull, aska, mm.

”Från och med början av året måste den som hämtar avfallet noggrannare känna till vad avfallet innehåller. Vid behov ska avfallets innehavare låta utföra en kvalitetsanalys av avfallet. Situationen bedöms senast när avfallet tas emot på avfallscentralen.”

”Olika typer av avfall kan fortfarande lämnas på våra avfallscentraler; för varje avfallsparti finns en hanteringsmetod, återvinnare eller slutdeponeringsplats. Vi hjälper även företag med avfallsrådgivning och vid behov hittar yrkeskunniga företag som utför avfallsanalyser.”

”Om du inte känner till vad ditt företagsavfall innehåller lönar det sig att först besöka våra webbplatser, www.rosknroll.fi och www.iuj.fi. Ring oss så ger vi dig mer information", lovar Tommi Itkonen.

Det lönar sig att sortera på byggplatserna

Det mest betydande enskilda avfallsslaget, vars hantering påverkas av den nya begränsningen, är byggavfall som uppkommer vid yrkesmässigt byggande och vid rivningsverksamhet. Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice transporterar det vidare för hantering, varifrån det styrs till antingen materialåtervinning eller energiproduktion.

De nya avfallshanteringsmetoderna kan nästa år inverka på mottagningspriset för vissa avfallsslag. Priserna fastställs enligt avfallets kvalitet och hanteringsmetod.

”Om det till exempel finns utrymme att sortera på en byggplats, lönar det sig att göra det. Ju mindre blandat avfallet är, desto billigare blir det för kunden”, tipsar Itkonen.

Tilläggsinformation: driftchef Tommi Itkonen, tommi.itkonen@iuj.fi, tfn 020 637 7062

Meddelanden finns också på webbplatsen http://www.iuj.fi/svenska.aspx


Senast ändrat
20.11.2015