< Aktuellt
20.01.2016

Adressen om träskolan i Nickby i tekniska utskottet nästa vecka

Tekniska utskottet kommer den 26 januari att ta upp adressen om träskolan i Nickby. De som har undertecknat adressen vill bevara den gamla träskolan i Nickby centrum på sin nuvarande plats på Norra Skolvägen. Enligt adressen har byggnaden kulturhistoriskt värde.

150 personer har undertecknat adressen och den lämnades till kommunen i december. Träskolan A1 byggdes på 1930-talet och har fungerat som finskspråkig skola.

Fullmäktige fattade beslut om träskolans rivning i anknytning till godkännandet av projektplanen för Nickby Hjärta i februari 2014. På platsen där träskolan står har man planerat funktioner för den nya skolan Nickby Hjärta. Träskolan används av Sipoonjoen koulu fram till sportlovet 2016 och efter det är det meningen att byggnaden rivs.

Rutten botten och vattenläckor

År 2013 gjordes inneluftsundersökningar i träskolan. Enligt undersökningarna finns det omfattande rötskador i timmerkonstruktionens nedre del och man hittade mögelsvamp i det isolerade skiktet i bottenbjälklaget. Senare observerades läckage i taket. Då gjordes reparationer för att säkerställa att byggnaden kan användas tills Nickby Hjärtat blir färdigt. Dessutom har ändringsarbeten utförts i byggnaden i ett tidigare skede, vilket betydligt minskar byggnadens historiska värde.

Tekniska utskottet föreslås ge ett utlåtande om adressen. Enligt förslaget till utlåtande är byggnadens grundkonstruktioner i dåligt skick och rivning av byggnaden har konstaterats vara det mest ändamålsenliga alternativet.

Tekniska utskottets föredragningslista finns på webbplatsen: http://sipoo2.tjhosting.com/kokous/20161958.HTM

Mer information:
Teknisk direktör Ilari Myllyvirta, tfn 09 2353 6800, ilari.myllyvirta@sibbo.fi.


Senast ändrat
20.01.2016