< Aktuellt
06.08.2019

Vinterunderhållet av gator och grönområden: kundnöjdhetsenkätens resultat

Vinterunderhållet av gator och grönområden: kundnöjdhetsenkätens resultat
Sibbo kommuns enhet Gator och grönområden genomförde på våren en enkät för att mäta kundernas nöjdhet med vinterunderhållet. Enkäten fick totalt cirka 200 svar och täckte alla kommunens fem områden för vinterunderhåll. Områdena omfattade det gatunät som är i kommunens ägo och de hade grupperats enligt gällande entreprenadsområden. Vinterunderhållsområdena är:
  • Eriksnäs och Sandbackavägens företagsområde
  • Myras
  • Nickby gård, Östanåparken och Ådalen
  • Nickby centrum, Tallmo och Lönnbacka
  • Söderkulla, Tasträsk och Hansas

Syftet med enkäten var att kartlägga hur nöjda kunderna var med de underhållsåtgärder som genomfördes under vintersäsongen, dvs. med bland annat plogning, sandning, belysning och renlighet. Enkäten upprepas nästa vår. Svaren används som grund för att kartlägga nivån på vinterunderhållet och allokera behövliga utvecklingsåtgärder till rätta platser.

Kundnöjdhetsenkätens resultat

Enkäten fick varierande antal svar i olika områden. Den stora skillnaden mellan svarsmängderna beror sannolikt åtminstone delvis på storleksskillnader mellan områdena. Mest svar kom in i Söderkulla, Tasträsk och Hansas.

Det överlägset största antalet respons samlades in bland annat om följande saker:

  • Plogningens tajmning, gator som blir smalare på grund av snövallar samt prioritering av de leder som skoleleverna använder
  • Transport av sandhögarna när avlägsnandet av sand är slutfört
  • Ändringar i skräpkorgarnas tömningsintervall, mer skräpkorgar
  • Gatubelysningens reparationstider

När vinterunderhållet planeras i fortsättningen kommer man att beakta ovan nämnda saker samt de teman som lyftes upp i enkäten. Situationen följs upp i framtiden med hjälp av bland annat kommande enkäter.

Även behovet av att göra de olika ansvarsområden mellan kommunen, NTM-centralen och olika fastigheter klarare i fråga om underhåll kom upp i kundnöjdgetsenkäten om vinterunderhållet. Svararna framhävde även att varje kommuninvånare bär ansvar mot den gemensamma miljön och ska jobba mot att hålla sin omgivning ren och trevlig. Några exempel på detta är att man plockar upp bajset efter sin hund och tar det skräp som man själv producerar ända till skräpkorgen. Även dessa ämnen kommer i fortsättningen att tas upp mer i kommunens information till invånarna.

Övrigt

Om du vill bekanta dig närmare med resultaten hittar du dem i sin helhet bakom denna länk (pdf).

Tack till alla som svarade på enkäten!

En liknande enkät som kartlägger sommarsäsongens underhåll på gator och grönområden öppnas senare på hösten.

Mer information:
Simo Kesti, gatuchef, simo.kesti@sibbo.fi


Senast ändrat
06.08.2019