< Aktuellt
20.03.2020

Närundervisningen centraliseras till vissa skolor i Sibbo

Närundervisningen centraliseras till vissa skolor i Sibbo
Sibbo centraliserar närundervisningen från och med måndagen (23.3.2020) till vissa skolor i södra Sibbo respektive Nickby. Åtgärderna vidtas på grund av de av myndigheterna utsatta begränsningarna och det minskade antalet elever samt för att säkerställa att undervisningspersonalen räcker till. Tack vare centraliseringen kan man också anvisa mer städpersonal till närundervisningsenheterna och effektivera städningen i dem. Vi stävar efter att ordna närundervisningen i smågrupper så att inte fler än 10 personer samlas samtidigt.

Närundervisning ordnas för de elever i åk 1–3 samt för de elever som fått beslut om särskilt stöd som är i behov av den. Därtill ordnar man närundervisning för elever som fått beslut om förlängd läroplikt om vårdnadshavaren så önskar. Vi rekommenderar dock att alla elever deltar i undervisning på distans om det är möjligt.

Närundervisning erbjuds centraliserat från och med måndagen 23.3.2020 för ovan nämnda elever i Söderkulla och Nickby. Undervisning på svenska och finska erbjuds i paviljongerna vid Lärdomsvägen i Söderkulla. Undervisning på svenska erbjuds i Kyrkoby skola och undervisning på finska i Lukkarin koulu i Nickby. Språkbadsundervisning ordnas i Lukkarin koulu. Eleverna i ovan nämnda enheter får skolmat. Även morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i enheterna för barn som behöver det. Barn i åk 1–3 samt barn som får särskilt stöd får även skolskjuts till dessa enheter, förutsatt att barnets vårdnadshavare har meddelat kommunen om behovet av närundervisning och barnet har rätt till skolskjuts.

Det är viktigt att vårdnadshavarna anmäler eleverna till närundervisningen för att kommunen kan ordna närundervisningen och skolskjutsarna på ett ändamålsenligt sätt. Anmälan kan göras per e-post som skickas till adressen mikaela.hutukka(at)sibbo.fi.

Sibbo kommun följer med antalet elever som deltar i närundervisningen. Om behovet av undervisningslokaler ökar kommer man även att ta i bruk ytterligare skollokaler.

Närundervisningen och måltiderna sker i smågrupper

Vi stävar efter att ordna närundervisningen i smågrupper så att inte fler än 10 personer samlas på ett ställe samtidigt. Till eleverna bekanta lärare och skolgångshandledare sköter närundervisningen. Närundervisningen ordnas i skolornas egna lokaler där elevgrupperna kan placeras i enskilda klassrum.

Vid måltiderna strävar vi efter att över 10 personer inte äter i matsalen samtidigt. Grupperna har rast vid olika tider. Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas i smågrupper, och även här vi strävar efter att gruppens storlek inte överskrider 10 personer.

Skolmat även för eleverna som studerar på distans

Eleverna som studerar på distans erbjuds möjlighet att äta i skolan i Lukkarin koulu respektive i Lärdomsvägens matsal. Skollunchen serveras kl. 12–12.45. Dessa elever äter skilt från de elever som deltar i närundervisningen. För att få skolmat ska man anmäla sig senast under närmast föregående vardag. Personalen stävar efter att övervaka begränsningarna och se till att gruppens storlek inte överskrider 10 personer. Mer information om måltiderna har publicerats i ett meddelande i Wilma.

Vi ber att eleverna som studerar på distans undviker vistelse på närundervisningsskolornas gårdar. Syftet med detta är att minska närkontakter mellan människorna på gårdarna.

Distansundervisningen började bra

Skolgången på distans har börjat bra i Sibbo.

–Situationen är ny för oss alla, men samarbetet mellan skolorna och hemmen har fungerat bra i Sibbo och distansundervisningen inleddes smidigt med tanke på rådande omständigheter, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Vi ber att vårdnadshavare och elever följer aktivt med Wilma där bildningstjänsterna koncentrerar sina meddelanden.

 

Obs! Meddelandet har redigerats och kompletterats på grund av regeringens ändrade riktlinjer 20.3.2020 kl. 15.55. Riktlinjen har ändrats så att alla grundskoleelever i årskurs 1–3 kan vid behov få undervisning även som närundervisning. Närundervisningen begränsades först till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.


Senast ändrat
20.03.2020
Taggar: skolor