< Aktuellt
20.03.2020

Noggrannare instruktioner gällande småbarnspedagogiken fr.o.m. 23.3.2020

Daghemmen är öppna normalt 23-27.3, förskoleverksamheten centreras

För att trygga en så normal vardag som möjligt för både barn och vuxna strävar vi efter att fortsätta hålla alla daghem öppna. I förskole-enheterna har vi i regel haft bara några barn på plats, varav vi kommer att centrera förskolornas verksamhet fr.o.m. 23.3.2020. Förskolorna informerar sina egna vårdnadshavare skilt

Vi rekommenderar fortsättningsvis att barnen stannar hemma

I enlighet med statsrådet rekommenderar Sibbo kommun att barnens vård ordnas hemma i mån av möjlighet. Vi kommer att informera om gottgörandet av klientavgifterna nästa vecka. I enlighet med hälsovårdsmyndigheternas direktiv bör även lindrigt förkylda barn vårdas hemma. Speciellt barn kan bära coronavirus med väldigt lindriga symptom eller helt symptomfria. För att minimera smittorisken bör man följa sjukfrånvarodirektiv och god handhygien särskilt noggrant.

Anmälan om frånvaron i e-portalen

I dessa särskilda förhållanden är det speciellt viktigt att få information om barnens frånvaro, så vi kan reservera rätt mängd resurser på rätta ställen. Kom ihåg att meddela varje frånvarodag i eSmåbarnspedagogik-portalen, då ert barn inte deltar i verksamheten, samt en möjligast noggrann daglig vårdtid för närvarodagarna. Undantagsvis har portalens inställningar ändrats så att man nu kan meddela vårdtider för varje enskild dag.

 

Tack redan på förhand för samarbetet för våra barns bästa!

 

Tilläggsinformation:
Chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja
mervi.keski-oja@sibbo.fi
tel. 050-3625279

Servicechef inom småbarnspedagogik Annette Lagerstam
annette.lagerstam@sibbo.fi
tel. 040-1916052

 


Senast ändrat
20.03.2020