N 40 Sibbo Ådal

Detaljplan

Suomeksi

Planeringsområdet

Områdets avgränsning på guidekartan >Planeringsområdet är i enlighet med Sibbo generalplan 2025 ett av de mest betydande tillväxtområdena i Nickby och skall utvecklas som ett område för centrumfunktioner med vikt på boende.

Ådalens planeringsområde (ca 37 ha) är beläget i östra delen av Nickby, Sibbos största tätort och administrativa centrum, alldeles intill tätortscentrumet. Planeringsområdet, som i dagens läge i huvudsak är odlingsområde, är en del av Sibbo ådal som utgör en landskapsmässigt värdefull helhet och har på landskapsnivå klassats som ett värdefullt kulturlandskap. Sibbo Ådal är ett av de viktigaste tillväxtområdena i Nickbys tätortscentrum och det är meningen att utveckla området som bostadsorienterat område för centrumfunktioner.

I väster avgränsas planeringsområdet av Sibbo å, som utgör landskapets grundstruktur, och delvis av Borgnäsvägen, som fungerar som en del av stommen av trafiknätet i Nickby. I norr avgränsas

planeringsområdet av Borgå-Kervo järnväg och i öster av det icke planlagda Dalskärrsvägens egnahemsområde. I söder avgränsas området av den historiska Kungsvägen (numera Nybrovägen), som ännu syns i landskapet, samt av före detta Nickby sjukhusområde (Östanåparken), som finns på en skogbevuxen kulle och avgränsar för sin del Sibbo ådals lågt belägna åkerområde.

Sjukhusområdet som byggdes under 1910- 40-talen är en av de nationellt betydelsefulla kulturhistoriska miljöerna.

I östra delen av planeringsområdet finns Tallbackas bostadsområde som landskapsmässigt anknyter till Östanåparkens bostadsområde och som Nickbyvägen korsar. Nickbyvägen är en av huvudvägarna i tätorten och en del av stommen av trafiknätet i Nickby centrum. Enligt en klassificering har Tallbacka gård förutom byggnadshistoriska värden även lokalhistoriska och landskapsmässiga värden.

Animerad film om området för Sibbo Ådal (mp4)


Kontaktpersoner

Planläggningskoordinator Suvi Kaski
suvi.kaski@sibbo.fi
puh. 040 191 6082

Detaljplanechef Jarkko Lyytinen
jarkko.lyytinen@sibbo.fi
puh. 050 409 3957

Lagakraft

Detaljplanen för Ådalen trädde i kraft 29.10.2015
Kungörelse om lagakraft 29.10.2015 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige godkände detaljplanen 7.9.2015.

Kungörelse 10.9.2015

Detaljplanekarta (pdf)
Beteckningar och bestämmelser (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Byggsättsanvisningar (pdf)

Den arkeologiska inventeringen av Tallbacka

Den arkeologiska inventeringen av stenåldersboplatser på Tallbacka 1, som fördröjt detaljplaneringen av Ådalen, är nu klar. På området hittades en för finländska förhållanden relativt sällsynt boplats från den bandkeramiska tiden (ca 2500-2000 f.Kr.).

Undersökningen gjordes som en s.k. totalinventering där alla konstaterade fornminnesfynd undersöktes och avlägsnades från platsen. Museiverket konstaterade i sitt utlåtande att i och med detta avlägsnas objektet från fornminnesregistret och att inga hinder enligt fornminneslagen längre finns för områdets planläggning och bebyggande.

Förslagsskedet

Detaljplaneförslaget och byggsättsanvisningarna var framlagt 3.4.-7.5.2014.

Kungörelse 3.4.2014

Plankarta A0
Betaeckningar och bestämmelser i detaljplan

Beskrivning (12 Mt)
Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Promemoria från myndigheternas samråd i begynnelseskedet
Bilaga 3. Rapport gällande planutkastets bemötande
Bilaga 4. Plankarta A3
Bilaga 5. Planbeteckningar och planbestämmelser
Bilaga 6. Illustration av planförslaget
Bilaga 7. Blankett för uppföljning av detaljplanen

Byggsättsanvisningar (22 Mt)

Beredningsskedet

Detaljplaneutkastet var framlagt 12.8.-9.9.2013.

Kungörelse 8.8.2013

Plankarta (pdf, 1,7 Mt)
Beteckningar och bestämmelser i detaljplan (pdf)

Beskrivning (pdf, 16 Mt)
Beskrivningens bilagor (pdf, 34,4 Mt)

Startskedet

Detaljplanearbetet för Ådalen kungjordes anhängigt 30.8.2012.

Ett program för deltagande och bedömning har utarbetats som beskriver planarbetet för Ådalen. Programmet för deltagande och bedömning informerar om hur intressenterna kan påverka och delta i utarbetandet av detaljplanen samt hur detaljplanens konsekvenser kommer att utvärderas. Dessutom presenteras i huvuddrag planarbetets syfte, mål och utgångsläge samt de olika skedena i utarbetandet av planen.

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Idétävlingen

Som grund för utvecklande av området ordnades en idétävling hösten 2011 (15.9.– 16.12.2011). Tävlingen arrangerades som en tävling för inbjudna.  Följande fem byråer utsågs genom ett anmälningsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling och utlottning:

Tävlingsförslagen

Tävlingens resultat publicerades vid prisutdelningstillfället måndagen den 2.4.2012. Prisnämnden beslöt enhälligt att sätta förslaget Aarrekartta / Arkkitehtitoimisto AJAK Oy på första plats.

Prisnämnden och experter

Tävlingsarrangören kallade följande personer till prisnämnden:

  • markanvändningschef Matti Kanerva, arkitekt SAFA, ordförande
  • planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen, arkitekt SAFA
  • planläggningssektionens ordförande Juhani Rantala
  • kommunstyrelseledamot Kaj Lindqvist
  • kommunfullmäktiges II viceordförande Kjell Grönqvist
  • markägaren i avtalsområdet Kaj Hedvall, DI

I egenskap av expertmedlem utsedd av tävlingsdeltagarna:

  • Mikko Rusanen, arkitekt SAFA

Planläggare FM Suvi Kaski var sekreterare för prisnämnden.

Följande personer assisterade prisnämnden i egenskap av utomstående experter:

  • Eko- och energieffektivitet: arkitekt Kimmo Lylykangas, Aalto-universitetet
  • Trafik: trafikplanerare DI Eva Lodenius, Sibbo kommun

Experterna och sekreteraren medverkade inte i beslutsfattandet och hade inte heller rätt att delta i tävlingen.

Publikens utvärdering

Innan prisnämnden fattade sina beslut lades tävlingsbidragen fram offentligt på tävlingens webbplats och på biblioteket i Nickby, där de kunde bedömas av allmänheten. Utifrån responsen från allmänheten sammanställdes en responsrapport som lämnades till juryn som stöd för bedömningen.

Utredningar och planer

Trafik

Grönområdesplan

Landskapsarkitektstuderande Anni Vainio har under sommaren 2012 utarbetat en grönområdesplan för Ådalen. Planen används som stöd och grund för områdets planering.

Miljöns egenskaper

Den byggda miljön

Senast ändrat 18.03.2020