T 7A Utvidgning av Hassellunden, del A

SuomeksiDetaljplan och detaljplaneändring

Öppna en större karta >Målet med ändringen av detaljplanen är att utveckla och komplettera Söderkulla centrum genom att skapa förutsättningar för en större omfattning av höghusdominerat bostadsbyggande i centrum. På lämpliga, livliga och synliga ställen kommer byggande av affärslokaler att tillåtas i första våningen.

Planeringsområdet är en del av Söderkulla centrum.  Sibbo kommun har förvärvat mark i området, och i och med att reserveringen för Heli-banan strukits från landskapsplanen kan även norra delen av det utvidgningsområde som ska planläggas planeras för bostäder.

Planeringsområdet T 7 är nästan i sin helhet en utvidgning av det detaljplanerade området, men det omfattar därtill också en liten del av i östra kanten av närrekreationsområdet i den ursprungliga detaljplanen T 3 Hassellunden. Detaljplanearbetet T 7 Hassellunden har indelats i två detaljplaneprojekt: T 7A Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden del A och T 7B Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden del B. Markägoförhållandena norr om Nya Borgåvägen håller delvis på att ändras, och därför kommer planarbetet T 7B Detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden del B att fortsätta senare.

Lagakraft
 


Detaljplanen trädde i kraft 13.8.2015

Kungörelse 13.8.2015 (pdf)

 
Godkännande
 

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2015 § 36 godkänt detaljplan och detaljplaneändring för Utvidgning av Hassellunden, del A.

Kungörelse 25.6.2015

Kommunfullmäktiges protokoll § 36 15.6.2015, inkluderar bemötanden till utlåtanden och anmärkningar.

Planmaterialet i pdf-format:

Detaljplan

Beskrivning

Beskrivningens bilagor

 
Förslagsskedet
 

Detaljplaneförslaget var framlagt 2.4. - 4.5.2015.

Kungörelse 2.4.2015 (pdf)

Planmaterialet i pdf-format:

Detaljplaneförslag

Beskrivning

Bilaga 2. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 3. Promemoria från myndigheternas samråd
Bilaga 4. - 5. Detaljplanekarta, Detaljplanbeteckningar och detaljplanebestämmelser
Bilaga 6. Illustration
Bilagor 7. -11. Utredningar 

 öppna en större bild >
Startskedet
 

Detaljplanen kungjordes anhängig 2.10.2014. 

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kungörelse 9.10.2014 (pdf)
Kungörelse 2.10.2014 (pdf)

Två invånartillfällen ordnades, 8.10.2014 och 20.10.2010.

Deltagarantalet var stort och vi fick mycket nyttig information och många goda ideer som kan användas i planeringsarbetet. Tack till alla som medverkade. Vi har fått ett tiotal skriftliga åsikter som berör både planprojektet och programmet för deltagande och bedömning. Vi ger svar på responsen inom den närmaste framtiden.  Som det ser ut i dag kommer detaljplaneförslaget att läggas fram i januari 2015.

Kartrespons från invånartillfällena (pdf)

 
Senast ändrat 24.04.2018