B 16 Rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören

Suomeksi

Detaljplaneändring

Ändringsområdet är beläget i sydvästra Sibbo vid Finska viken på Storörens detaljplaneområde. Dess nuvarande detaljplaneändring vann laga kraft 2.7.2009. Den nya detaljplaneändringen gäller ett område för idrotts- och rekreationstjänster som befinner sig längst inne i Örnviksviken och som är reserverat för allmänt bruk som badstrand, lekpark och anlagd park. På området finns dessutom ett område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning med en pumpstation samt ett vattenområde och en del av Örnviksvägens gatuområde. Jordmånen på ändringsområdet ska rengöras. Området är i privat ägo.

Projektet grundar sig på ett initiativ till detaljplaneändring som godkändes av kommunstyrelsen 19.1.2010. Dess syfte är att ändra en del av området för idrotts- och rekreationstjänster till ett kvartersområde för fristående småhus med två nya tomter för egnahemshus.

Detaljplanens läge på guidekartan

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

konsult Petri Tuormala FCG, tfn 040 57 300 76
e-postadress: fornamn.efternamn@fcg.fi

Godkännande

Tre besvär mot fullmäktiges beslut om godkännande har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.11.2017 § 107 godkänt detaljplaneändringen för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören (plan B 16).
Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt fr.o.m. 21.11.2017 i Sockengården, enheten för Förvaltningstjänster, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse om godkännande 23.11.2017 (pdf)
Protokollsutdrag och besvärsanvisning (pdf)

Godkänd detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar (pdf)


Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan är offentligt framlagt 7.4.– 6.5.2016

Kungörelse 7.4.2018 (pdf)

Plankarta och bestämmelser, förslag (pdf)
Beskrivning (pdf)

Illustration (pdf)

Bemötanden till beredningsskedets åsikter (pdf)

Beredningsskedet

Planutkastet var framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen 11.10–12.11.2012.

Kungörelse 11.10.2012 (pdf)

Detaljplaneutkast (pdf)
Detaljplanebeskrivning (pdf)

Detaljplanekarta utkast A4 1:1000 (pdf)

Hörandeblankett (pdf) Planområdets avgränsning på den tidigare planen

Startskedet

Detaljplaneändringen kungjordes anhängig 12.4.2012

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 7.4.2011 (pdf)

Detaljplaneändringen kungjordes anhängig 12.4.2012

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 7.4.2011 (pdf)

Senast ändrat 26.06.2019